Raad van de Europese Unie

P E R S

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
NL

Brussel, 30 juni 2009
11578/09 (Presse 202)
P 76
(OR. en)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de aanranding en de verkrachting van vrouwen in de Muzenze-gevangenis in Goma, 21-22 juni 2009

De Europese Unie heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het oproer in de Muzenze-gevangenis in Goma gedurende de nacht van 21 op 22 juni 2009, waarbij niet alleen een cipier is vermoord en verscheidene gedetineerden gewond zijn geraakt, maar ook circa 20 vrouwelijke gevangenen zijn aangerand en verkracht. De EU dringt aan op de verlening van adequate medische en psychologische steun aan de slachtoffers van het oproer, met name aan de verkrachte vrouwen en de getroffen kinderen die aanwezig waren. De EU dringt er tevens op aan dat aan de plegers gepaste straffen worden opgelegd. Er moet ernstig worden overwogen hen uit de provincies Noord- en Zuid-Kivu naar elders over te brengen. De veiligheid van de slachtoffers moet worden gewaarborgd.
11578/09 (Presse 202) 2
L
De Europese Unie is uiterst bezorgd over het wijdverbreide seksuele geweld in de DRC, met name in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en Ituri. Het seksuele geweld wordt verergerd door de heersende straffeloosheid voor de plegers van deze misdrijven. Vrouwen en meisjes zijn de voornaamste doelwitten, en het is bijzonder stuitend dat het slachtoffer in meer dan de helft van de gemelde gevallen een jong meisje is. Door de omvang en de bruutheid ervan staat het seksuele geweld waarmee vrouwen en meisjes in de DRC thans worden geconfronteerd, gelijk aan oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. De EU roept de Congolese regering op haar volle aandacht te schenken aan de bestrijding van seksueel geweld en van de straffeloosheid voor de daders. De veiligheid in strafinrichtingen is een punt van bijzondere zorg en moet worden versterkt, vooral ten behoeve van gedetineerde vrouwen en minderjarigen. Personen die zijn veroordeeld wegens seksuele misdrijven en andere mensenrechtenschendingen moeten onmiddellijk worden ontslagen uit een eventuele functie in de Congolese veiligheidssector, met name bij de FADRC en de Nationale Politie.
In december 2008 heeft de EU richtsnoeren aangenomen inzake geweld tegen vrouwen en de bestrijding van alle vormen van discriminatie van vrouwen, en daarmee blijk gegeven van de duidelijke politieke wil van de EU om het thema rechten van de vrouw als een prioriteit te beschouwen. De EU zet zich voorts in voor de uitvoering van de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad betreffende vrouwen, vrede en veiligheid. De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaatlidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, en de EVA-landen IJsland, Liechtensteinen Noowegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

We t s t r a a t 1 7 5 B ­ 1 0 4 8 B R US S E L T e l . : + 3 2 ( 0 ) 2 2 8 1 6 3 1 9 F a x : + 3 2 ( 0 ) 2 2 8 1 8 0 2 6 press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom