Gemeente Anna Paulowna

Vrijwillige openbare inschrijving oude bibliotheek in Anna Paulowna foto oude bibliotheek aan de Van Balen Blankestraat in Anna Paulowna.

Op verzoek van de gemeente Anna Paulowna, zal op donderdag 2 juli 2009, om 10.00 uur ten overstaan van notaris mr. J. Meegdes van het Zijper Notariskantoor, in de raadzaal van het gemeentehuis in Anna Paulowna, bij openbare inschrijving (onder voorbehoud van gunning) worden verkocht:

Het pand van de bibliotheek met omliggend terrein, plaatselijk bekend C.G. van Balen Blankenstraat 11, uitmakende een ter plaatse afgebakend en aanééngesloten gedeelte, groot ongeveer 9.65 are, gedeeltelijk van het perceel kadastraal bekend gemeente Anna Paulowna sectie L nummer 4839 (ged) en het perceel kadastraal bekend gemeente Anna Paulowna sectie L nummer 6181 (ged).

Het pand is in 1980 gebouwd en in 1992 gerenoveerd. Het bestaat uit hoogbouw met steil hellende daken. Het pand met omliggend terrein wordt verkocht met de bedoeling het pand te behouden. Sloop is in dit geval niet aan de orde. Eventueel benodigde bestemmingswijziging moet nog plaatsvinden. De uiteindelijke bestemming kan in overleg met de gemeente vastgelegd worden.

Het pand en omliggend terrein dient minimaal ⬠250.000,- kosten koper op te brengen.

Bezichtiging is mogelijk op afspraak.

Aanvaarding en betaling: uiterlijk 1 maand na gunning (gunning in principe 7 juli 2009), na betaling koopsom en kosten. Het is aan het college van Burgemeester en Wethouders om de verkoop te gunnen, in principe aan de hoogste bieder. Het college kan daar echter van afwijken, maar dit zal dan wel gemotiveerd worden.

Ten laste van de koper komen de kosten van verkoop.

Garantie/legitimatie: bieders dienen zich te legitimeren en moeten voldoende inlichtingen geven over hun financiële gegoedheid; deze inlichtingen moeten door hun bankrelatie bevestigd kunnen worden.

Inschrijfformulieren, verkoopvoorwaarden, situatieschetsen en verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de gemeente Anna Paulowna, mevrouw C.C. Spijker-Genuït, telefoon (0223) 53 61 00, e-mail info@annapaulowna.nl.

Nieuws