Gemeente Soest

.

De gemeenteraad vergadert op 2 juli 2009


01 juli

Op donderdag 2 juli 2009 vergadert de gemeenteraad. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Hieronder vindt u een korte toelichting op het onderwerp dat aan de orde komt.

Kaderstellende notitie Centrum voor Jeugd en Gezin

De Raad wordt voorgesteld deze kaderstellende notitie vast te stellen met daarin 20 uitgangspunten voor de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Soest.

Intrekken verordening godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming aan leerlingen van de openbare basisscholen
Per 1 augustus 2009 neemt het Rijk de financiering van de gemeente over. Hiermee wordt de huidige verordening overbodig. De Raad wordt voorgesteld de betreffende verordening in te trekken en het bijbehorende budget toe te voegen aan de algemene middelen.

Aanpassen bebouwde komgrenzen van Soestduinen

Voor de N-413 ter hoogte van Soestduinen heeft de Provincie Utrecht een herinrichtingsplan ontwikkeld. Dit weggedeelte wordt ingericht als een weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/u. Hiervoor dient de bebouwde kom grens aangepast te worden. De raad wordt nu voorgesteld met de aanpassing in te stemmen.

Aanpassen Gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving

De wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening, de dualisering van het gemeentebestuur en een structuurwijziging zorgen ervoor dat de gemeenteraad gevraagd wordt in te stemmen met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling RWA.

Advies aan de Commissariaat voor de Media inzake zendtijdtoewijzing lokale omroep

De raad wordt voorgesteld een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de zendtijdtoewijzing aan Radio Soest.

Bestuur Stichting Eem-Vallei Educatief

Per 1 januari 2009 zijn 4 bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief afgetreden. De raad wordt voorgesteld 4 nieuwe bestuursleden te benoemen.

Vernieuwingsplan Smitsveen

De Raad wordt voorgesteld voor het Vernieuwingsplan Smitsveen kaders en uitgangspunten vast te stellen, in te stemmen met een grondruil tussen Portaal en de gemeente Soest en voor de uitvoering van het Sociaal Programma voor de komende 3 jaar jaarlijks EUR 250.000,- te reserveren.

Herijking Cultuurvisie 2010-2014

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de uitgangspunten voor het gemeentelijk cultuurbeleid. Centraal in deze cultuurvisie staat het begrip "Cultureel Ondernemerschap". Een voorstel wordt gedaan over de inzet van bestaande middelen, voor onderwerpen waar nog geen dekking aanwezig is wordt voorgesteld een afweging te maken binnen het totale kader nieuw beleid.

Bestuursopdracht toekomst Willaertgebouw

Het college van B en W stelt voor, in tegenstelling tot wat toegezegd was, geen onderzoek uit te voeren naar de toekomst van Het Willaertgebouw in verband met het ontbreken van alternatieve locaties en vanuit financiële overwegingen.

Voorjaarsnota 2009

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de Voorjaarsnota 2009, waar de stand van zaken voor het jaar 2009 in is weergegeven en het financieel perspectief voor de jaren vanaf 2010. Het blijkt dat er voor de komende jaren een tekort ontstaan is. Daarnaast zal de Raad kaders meegeven voor de samenstelling van de Programmabegroting 2010 en verder.

Raadsagenda met bijbehorende stukken