Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht

PB09-048
2 juli 2009

Bijna alle regio's minder economische groei

· Noord-Brabant en Limburg laagste groeicijfers · Vier grote steden groeien bovengemiddeld

In vrijwel alle provincies nam de economische groei in 2008 af. De groei in de Randstedelijke provincies lag op of boven het landelijke gemiddelde van 2 procent. Limburg had het laagste groeicijfer. De economie van Flevoland liep het sterkst in groei terug. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

In 2008 werden de eerste tekenen van de economische crisis zichtbaar. Vooral Noord-Brabant en Limburg hadden het moeilijk. De economische groei in Noord-Brabant was 1 procent en in Limburg bleef de groei steken op 0,7 procent. De oorzaak is de aanwezigheid van relatief veel industrie in deze provincies. De crisis raakte deze bedrijfstak als eerste. Daarnaast groeide het vervoer over land minder hard. Ook deze bedrijfstak is bovengemiddeld aanwezig in Noord-Brabant en Limburg.

De economie van de vier grootstedelijke gebieden groeide harder dan die van Nederland als geheel. Vergeleken met 2007 had Rotterdam nog het meeste last van de economische neergang. De omvang van de havenactiviteiten nam af. Amsterdam deed het economisch het beste, ondanks de forse krimp in de luchtvaart.

Technische toelichting
De regionale economische groeicijfers in dit persbericht sluiten aan bij de recent gepubliceerde jaarcijfers van de nationale rekeningen. Economische groei in dit persbericht is de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen. In de tabel is voor de provincies ln.... beïnvloedt het groeicijfer van deze provincies, vooral dat van Groningen, Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven. De winning van aardgas sbc.... In dit persbericht worden naast cijfers over 2008 nieuwe ramingen sterk.

Achtergrondinformatie over de bijstellingen gepubliceerd over de jaren 2006 en 2007. De regionale economische w groeicijfers van het meest recente jaar zijn grotendeels gebaseerd op een vertaling van de nationale groei per activiteit (gedetailleerde uitsplitsing van de w bedrijfstakken). Specifieke regionale informatie is van het meest recente jaar w slechts beperkt voorhanden. Bij de volgende raming is weliswaar regionale informatie over de inzet van arbeid beschikbaar, maar ook voor deze raming geldt dat de beschikbare informatie beperkt is. Bij de derde en definitieve CBS Persbericht PB09-048 pagina 1 van 2
raming wordt onder meer gedetailleerde informatie afkomstig uit productiestatistieken ingezet.
Bijstellingen van de regionale groeicijfers kunnen zowel veroorzaakt worden door gewijzigde nationale groeicijfers als door gewijzigde regionale toedelingen.

Grootstedelijke gebieden en Randstedelijke provincies In dit persbericht worden de vier grootstedelijke gebieden kortweg aangeduid met de naam van de grootste gemeente. `Utrecht' staat voor Stadsgewest Utrecht, `Amsterdam' is de benaming voor het COROP-gebied Groot- Amsterdam (inclusief de Haarlemmermeer met Schiphol), `Den Haag' betreft het COROP-gebied Agglomeratie 's-Gravenhage en het sub-COROP gebied Rijnmond wordt aangeduid als `Rotterdam'.
De Randstedelijke provincies zijn in dit persbericht de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Meer informatie
Meer detailgegevens over de regionale rekeningen zijn te vinden in StatLine onder: Macro-economie/Nationale rekeningen regionaal.

Tabel: Economische groei naar provincie
2006# 2007#1 20081 Volumemutatie in % t.o.v. een jaar eerder Nederland2 3,4 (3,6) 3,6 (3,7) 2,0 (1,8)

Groningen2 1,0 (1,5) -2,0 (2,7) 10,2 (2,1) Friesland2 2,0 (2,5) 4,7 (4,3) 1,5 (1,7) Drenthe2 0,3 (2,5) 4,5 (4,1) 1,5 (2,2) Overijssel 3,0 4,4 1,8 Flevoland 7,5 8,8 2,3 Gelderland 5,3 4,1 1,4 Utrecht 3,9 3,7 2,3 Noord-Holland 3,3 2,9 2,4 Zuid-Holland 3,4 3,7 2,0 Zeeland 2,1 4,9 1,4 Noord-Brabant 3,9 3,9 1,0 Limburg 2,5 3,5 0,7

Grote steden3)
Utrecht 3,9 2,9 2,4 Amsterdam 3,8 3,0 2,7 Den Haag 1,3 3,2 2,1 Rotterdam 3,8 4,4 2,4
Bron: CBS
1) Voorlopige cijfers
2) De cijfers tussen haakjes geven de economische groei exclusief delfstoffenwinning weer (zie de technische toelichting).
3) Zie voor een definitie van de grote steden de technische toelichting. #) Deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie hierover staat in de technische toelichting.
CBS Persbericht PB09-048 pagina 2 van 2


---- --