Gemeente Harderwijk


Officiële publicaties week 27

02/07/2009

Nieuwe bouwplannen

Aanvragen om lichte bouwvergunning zijn ingekomen voor:
- Revalmeen 10: wijzigen voorgevel;

- Kortenaerlaan 25: veranderen kozijnindeling (voorzijde).

Aanvragen om reguliere bouwvergunning zijn ingekomen voor:
- Julianalaan 58: éénzijdige nokverhoging;

- Muidenpad 14: gedeeltelijk veranderen rookgasafvoer.

Een aanvragen om sloopvergunning is ingekomen voor:
- Newtonweg 1: asbesthoudende cv ketel.

Deze (ver)bouwplannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Verleende vergunningen

Lichte bouwvergunningen zijn verleend voor:

- H. K. Pootstraat 5: garage/berging en muur;
- Vondelpark 90: dakkapel (legalisatieverzoek);
- Nieuwe Grensweg 34: berging;

- Van Schendelstraat 6: uitbreiden bestaande berging;
- H. K. Pootstraat 12: uitbreiden woning;

- Nieuwe Grensweg 38: uitbreiden woning en plaatsen garage.

Reguliere bouwvergunningen zijn verleend voor:

- Gelreweg 22 en 48: wijzigen indeling t.b.v. opvang/dagbehandeling oudere jeugd;

- Eisenhowerlaan 59: uitbreiden schoolgebouw met kantoorruimte;
- Waterplassteeg : fiets- en voetgangersbrug;
- Dennenlaan 7: eenzijdige nokverhoging.

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Met vrijstelling artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is bouwvergunning verleend voor:

- Academiestraat 3: fietsenstalling + 3 appartementen.

Met ontheffing artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijk ordening is bouwvergunning verleend voor:

- Kielmeen 1: veranda (legalisatieverzoek).

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Let op, u kunt alleen een bezwaarschrift indienen als u ook een zienswijzen indiende tegen de ontwerpbeschikking. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken. Deze termijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. Bezwaar indienen is ook mogelijk in het uitzonderlijke geval dat u niet kan worden verweten, dat u niet in staat was om zienswijzen in te dienen. Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Binnenstad

Op 25 juni 2009 is een advertentie gepubliceerd inzake ontwerpbestemmingsplan Binnenstad. Hierin staat onder andere het volgende vermeld:
âMede naar aanleiding van de inspraak is het plan op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- het vervallen van de ontheffingsmogelijkheid voor twee nieuwe restaurants op de Vischmarkt;

- het vervallen van de wijzigingsbevoegdheid voor de visafslag aan de Havendam;

- het geven van een recreatieve bestemming aan het perceel Havendam 1â Per abuis is bij het laatste punt het adres Havendam 1 vermeld. Dit moet Havendijk 1 zijn.

Tijdelijke vrijstelling parkeerplaats Flevoweg

Het college is voornemens ten behoeve van het streven naar voldoende parkeercapaciteit tijdens het toeristenseizoen via artikel 3.22 van de Wet op de ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan een overloop parkeerterrein aan de Flevoweg te Harderwijk voor een periode van 5 jaar. Het plan ligt vanaf 2 juli 2009, 6 weken ter inzage in de Stadswinkel bij het loket Bouwzaken. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit voornemen schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 437.

Gehandicaptenparkeerplaatsen Boulevard

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om nabij de ingang van restaurant âDe Haven van Harderwijkâ, Strandboulevard Oost 3, twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen. De benodigde borden zijn reeds geplaatst. Het besluit van burgemeester en wethouders ligt tijdens kantooruren ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tot en met zes weken na datum van publicatie kunnen belanghebbenden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken. Informatie: afd. Inrichting Openbare Ruimte, tel. 411 461.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor:
- Lorentz III 1ste fase bedrijventerrein: 51 bomen (44 bomen houtwal + 7 aanvullend ) met een herplant van 47 bomen;

- Scheidiuslaan (voormalig schoolterrein): 21 bomen;
- Lageweg 22: 1 els.

Deze besluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tot en met zes weken na datum van bekendmaking aan de aanvrager, te weten tot en met 13 augustus 2009 kunnen belanghebbenden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken.

Er zijn aanvragen voor kapvergunning ingekomen voor:
- 24 juni 2009; Kalkoenkamp 2: 1 boom;

- 26 juni 2009; Parallelweg 26 (schaapspad): 10 bomen.

Informatie: afd. Beheer Openbare Ruimte, tel. 411 333.


____________________