Forse achteruitgang rentabiliteit wegvervoer

02/07/2009 09:48

NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.

De gemiddelde rentabiliteit in het beroepsgoederenvervoer over de weg is in 2008 fors gedaald en zal dit jaar verder dalen. De afgenomen bedrijvigheid en het niet helemaal door kunnen rekenen van de hoge dieselprijs (vooral in het 1e halfjaar van 2008) zorgen voor deze rendementsverslechtering. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van NEA naar de rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Binnenlands vervoer

In het eerste kwartaal van 2009 is de invloed van de kredietcrisis nadrukkelijk aanwezig en zijn de vrachtprijzen extra onder druk komen te staan. De afname in het vervoer en de druk op de vrachtprijzen resulteren in een sterke verslechtering van de rentabiliteit. De gemiddelde rentabiliteit in het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg in 2008 komt uit op -0,4%. Voor dit jaar wordt door NEA een verdere achteruitgang verwacht en zal het gemiddeld rendement uitkomen op -1,4%.

Grensoverschrijdend vervoer

Bij de bedrijven die overwegend internationaal opereren was in 2008 de gemiddelde rentabiliteit -3,3%. Dit rentabiliteitscijfer is het laagste cijfer wat ooit in Nederland waargenomen is. Ook in deze deelsector wordt dit jaar wederom een daling verwacht van de rentabiliteit. Gemiddeld zullen deze bedrijven in 2009 naar verwachting een rendement behalen van -4,4%.

Positief resultaat

De grote bedrijven (met meer dan 50 voertuigen) behaalden in 2008 gemiddeld een positief resultaat. Dit is mede te danken aan het rendement dat behaald is op andere aan transport gerelateerde activiteiten. Daarnaast noteren bedrijven, actief in de deelmarkten tank/bulk en fysieke distributie, in 2008 eveneens een positief resultaat.

http://www.nea.nl


Noot voor de redactie:

Ieder jaar stelt NEA, in opdracht van de Stichting NIWO, een onderzoek in naar de rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het doel is het volgen van de economische ontwikkelingen in de wegvervoersector. Onlangs zijn de nieuwste versies van deze rapporten verschenen. De volledige titels zijn:


1. "Rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg 2008 en verwachtingen voor 2009"


2. "Rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg 2008 en verwachtingen voor 2009"

De rapporten zijn te bestellen bij NEA (gjo@nea.nl,www.nea.nl).


Noot voor redacties