Gemeente Bergambacht


Ambities worden gehandhaafd, geen bezuinigingen noodzakelijk
---

Bergambacht, 1 juli 2009

Ondanks de lagere uitkering van de rijksoverheid in de komende jaren, stevent de gemeente af op een sluitende begroting. Het college is met de gemeenteraad overeengekomen dat er geen bezuinigingen plaatsvinden. Het onlangs vastgestelde investeringsplan van ruim 10 miljoen euro wordt onverminderd uitgevoerd. Dit investeringsplan is bedoeld om de economie op gang te houden.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond 30 juni de kaders aangegeven waarbinnen het college van B&W in 2010 moet werken. Het college had voorafgaand aan deze vergadering de Kadernota 2010 aangeboden. Hieruit blijkt dat de rijksoverheid enkele honderdduizenden euros per jaar minder overmaakt op de rekening van de gemeente. Deze nadelige gevolgen kunnen worden opgevangen zonder belastingverhogingen of bijstellen van de ambities. De gemeenteraad heeft voor het 5e opeenvolgende jaar vastgesteld dat de Onroerend Zaak Belasting slechts met het inflatiecijfer van 1,5% mag worden aangepast.

Duidelijk werd dat het college het recent vastgestelde investeringsplan onverminderd kan uitvoeren. In het investeringsplan zijn o.a. opgenomen het aanleggen van een Parallelweg langs de N207 voor landbouwverkeer, een skeerlerbaan in Ammerstol, diverse herstratingsplannen en herinrichting van openbare ruimten, onderhoud openbare gebouwen en verschillende rotondes ter verbetering van de verkeersveiligheid. Ook nieuwe wensen zijn verwerkt in de Kadernota waaronder verfraaien van het interieur van de Waard. Door de gemeenteraad is aangedrongen om de noodzakelijke huisvesting voor de basisschool de Wegwijzer in Berkenwoude zo snel mogelijk te realiseren.

De raad stelde unaniem dat de Kadernota 2010 een helder en duidelijke leesbaar document is. Het document is te lezen via deze website onder Bestuurlijke stukken/Begroting en jaarrekening. De gemeenteraad heeft besloten om na het zomerreces ronde tafelgesprekken te organiseren in alle dorpskernen. Bij uitstek de gelegenheid om op een directe wijze de opvattingen van haar inwoners over verschillende themas te peilen.

Op 2 en 5 november 2009 wordt de conceptbegroting besproken in de gemeenteraad. Het college heeft er het volste vertrouwen in dat het lukt om in de zomerperiode de begroting structureel sluitend te krijgen waarbij de ambities op peil blijven en bezuinigingen niet noodzakelijk zijn.


---
///