Gemeente Haren

Raadsvergadering

Besluiten 29 juni 2009

02/07/2009

Op maandag 29 juni 2009 heeft de gemeenteraad vergaderd. Hieronder vindt u de door de raad genomen besluiten. De volledige vergaderstukken zijn in te zien bij de balie van publiekszaken of op http://www.haren.nl/

Notitie Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand

De raad heeft besloten in te stemmen met de notitie en de bijbehorende gewijzigde verordening. De wijziging heeft te maken met een doorgevoerde wijziging van de wet.

Bouwstenenbrief 2010

De raad besloot in te stemmen met de Bouwstenenbrief 2010. In de Bouwstenenbrief worden de kaders aangegeven voor het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van de begroting 2010, zoals die in het najaar door de raad wordt vastgesteld. Middels een aantal amendementen werden door de raad enkele wijzigingen aangebracht.

Projectbesluit Rijksstraatweg 99-101

De raad heeft beslist niet mee te werken aan de realisatie van twee appartementengebouwen met parkeergarage aan de Rijksstraatweg 99-101/Van Veldekelaan. Er wordt geen beslissing genomen over de kaderstelling voor de op deze locatie wel toegestande bebouwing.

Visie Raadhuisplein/Haderaplein

De raad besloot met 9 stemmen voor en 8 tegen, in te stemmen met de visie en de daarin door het college gemaakte keuzes:


-Inzetten op bebouwingsvariant 2 met een op basis van het aanbestedingstraject nader vast te stellen programmering;


-Inzetten op ondergrondse parkeervoorzieningen op basis van bebouwingsvariant 2 en een budgetneutrale exploitatie.


-Inzetten op een bijdrage van EUR 500.000 vanuit de exploitatie van het fonds sociale woningbouw.

De raad draagt het college op een voorstel tot herinrichting van het Raadhuisplein aan te bieden. zodra er meer bekend is over de totale financiële situatie.

Nota reserves en voorzieningen 2009

De raad stemde in met de nota, waarin wordt aangegeven hoe het staat met de reserves en voorzieningen in de gemeente Haren. Er wordt niet ingestemd met de vorming van een reserve voor BTW navorderingen.

Initiatiefvoorstel van Groen Links plaatsen hondenhaltes

De raad stemde in met het initiatief om bij wijze van proef op twee plekken in de gemeente hondenhaltes te plaatsen.

Informatie kan u worden verstrekt door de waarnemend griffier de heer R.Sj.Bosma, telefoonnummer 53 39 911, r.bosma@haren.nl.