Ingezonden persbericht


Persbericht VNO-NCW Noord

Groningen, 2 juli 2009

VNO-NCW Noord: Provincie Fryslân, durf groot te denken

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord kan geen begrip opbrengen voor het besluit van Provinciale Staten in Fryslân dat geen positief advies gegeven mag worden over gemeentelijke herindeling in Zuidwest-Fryslân. Daarmee frustreren de provinciale volksvertegenwoordigers een beweging die van onderop is ingezet. Wat VNO-NCW Noord betreft is opschaling van gemeenten wenselijk opdat zij aan de legitieme verwachtingen van het bedrijfsleven kunnen blijven voldoen.

VNO-NCW Noord is van mening dat alleen grote, krachtige gemeenten in staat zijn sturing te geven aan belangrijke keuzes met betrekking tot economische-, onderwijskundige-, culturele- en maatschappelijke voorzieningen. Een vitaal ondernemersklimaat vraagt niet alleen om besluitvaardige gemeenten, maar ook om gemeenten met een actieve actieradius. VNO-NCW Noord kiest bewust voor opschaling van gemeenten, waarbij het vormen van een solide regio uitgangspunt moet zijn.

In Nederland is het gemiddeld aantal inwoners per gemeente inmiddels gestegen naar bijna 40.000 inwoners per gemeente. In Friesland bedraagt het gemiddelde per gemeente 20.709 inwoners en als de drie grootste gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen) buiten beschouwing worden gelaten is het gemiddelde zelfs maar 16.100 per gemeente. Friesland heeft wat VNO-NCW Noord betreft een flinke inhaalslag voor de boeg. Om tot daadwerkelijke schaalvergroting te komen is een veel actievere rol van de provincie nodig. De provincie zou als procesbegeleider en aanjager moeten fungeren en een duidelijke ambitie moeten neerleggen.

Op 3 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. VNO-NCW Noord pleit ervoor dat nog voor die verkiezingen nieuwe initiatieven door gemeenten in gang worden gezet. De nieuwe raden kunnen vervolgens toewerken naar nieuwe gemeenten: lokaal met de juiste schaal. VNO-NCW Noord heeft ter inspiratie een vlekkenschets opgesteld waarin staat aangegeven hoe de herindeling er globaal uit moet gaan zien. Deze schets zal tezamen met een onderbouwing van deze visie aan alle raadsleden in Friesland gestuurd worden.