Gemeente Sneek


voorzitter adviescommissie provincie drenthe

Directielid gemeente Sneek voorzitter adviescommissie provincie Drenthe

(VanNieukerken.jpg) De heer Mr. J.Th. van Nieukerken, directielid gemeente Sneek, wordt met ingang van 7 oktober 2009 benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving (AFLO). Hij volgt daarbij mevrouw M. Jager-Wöltgens op die een wethoudersfunctie in de gemeente Boarnsterhim heeft aanvaard.

Het door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe ingesteld advies- en overlegorgaan adviseert over aangelegenheden op het terrein van waterhuishouding, milieubeheer, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, externe veiligheid en stedelijke vernieuwing in Drenthe. De commissie vervult ook de advies- en overlegtaken betreffende het provinciaal beleid zoals bepaald in de Wet op de Waterhuishouding, de Wet Milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en tevens op de Grondwaterverordening, de Verordening Stedelijke Vernieuwing en de Verordening Fysieke Leefomgeving.

De werving van een nieuwe voorzitter vond plaats door middel van een advertentie in de dagbladen van de drie noordelijke provincies. Op basis van de gevoerde sollicitatiegesprekken, waarvoor drie kandidaten waren uitgenodigd, stelden Gedeputeerde Staten voor Van Nieukerken voor vier jaar te benoemen tot voorzitter van de commissie. Vooruitlopend op de officiële benoeming is de kersverse voorzitter reeds gestart met zijn werkzaamheden aldaar die hij uitvoert naast zijn werkzaamheden in Sneek.

Het College van B&W reageerde verheugd op de benoeming gezien het feit dat Van Nieukerken vele waardevolle contacten kan leggen die ook voor de eigen gemeente van belang kunnen zijn.