Gemeente Bussum

Kap- of aanlegvergunning in beschermde dorpsgezicht.

Twee wijken in Bussum behoren tot het beschermd dorpsgezicht namelijk het Brediuskwartier en het ât Spiegel. Onlangs zijn voor beide wijken nieuwe bestemmingsplannen van kracht geworden. Hierdoor zijn de regels voor het kappen van bepaalde bomen en overige beplanting veranderd. Hieronder informeren wij u over de regelingen en de verschillen tussen de twee vergunningen.

Â

Kapvergunning

Voor het kappen van bomen met een stamdiameter van meer dan 25 cm op een hoogte van 1.30 m is in de meeste gevallen een kapvergunning nodig (kapverordening Bussum). Bomen die kleiner zijn dan deze maat en de meeste conifeersoorten zijn in de regel kapvergunningvrij.

Â

Aanlegvergunning

Als u volgens de kapverordening geen kapvergunning nodig heeft dan is in veel gevallen wel een aanlegvergunning nodig. In de nieuwe bestemmingsplannen is bepaald dat voor het rooien, beschadigen van houtgewassen of andere beplanting met een hoogte van meer dan 2 meter een aanlegvergunning nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een beeldbepalende haag, een rododendron maar ook voor een aantal bomen die normaal kapvergunningvrij zijn. Er is geen aanlegvergunning nodig als er sprake is van normaal onderhoud (bijvoorbeeld een periodieke snoeibeurt) of als er een kapvergunning is verleend. Een aanvraag voor een aanlegvergunning wordt voor een advies voorgelegd aan de groendeskundige van de gemeente en aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar de waarden die samenhangen met het beschermde dorpsgezicht, zoals bijvoorbeeld de aanwezige groenstructuur en de verhouding tussen groen en bebouwing.

Â

Welke boomsoorten en planten zijn waardevol?

De volgende boomsoorten en groen zijn in de bestemmingsplannen beschreven als waardevol. Hier zal zowel bij de kap- als aanlegvergunning goed naar worden gekeken.

Â

Brediuskwartier

De woningen in deze wijk zijn voorzien van relatief grote tuinen, waar veel volwassen heesters in voorkomen. Karakteristiek voor dit gebied zijn met name de eiken en de vliegdennen.

Daarnaast zijn er beuken, grove dennen, berken en ook linden, acaciaâs en kastanjes.

Â

ât Spiegel

Het groene parkachtige karakter van het villagebied Het Spiegel wordt momenteel voornamelijk bepaald door de in particuliere tuinen aanwezige grote en vaak oude loof- en naaldbomen en andere opgaande beplantingen. In villagebied ât Spiegel staat vrijwel alle bebouwing op enige afstand van de openbare weg in tuinen met een haag of hek als afscheiding. Voorbeelden hiervan zijn de rododendron, Ilex (hulst), hagen van Ilex en Taxus, inlandse eiken en vliegdennen.

Â