Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Antwoorden op kamervragen van Agema over het rapport waarin de nationale Ombudsman het merendeel van de klachten die de heer G. tegen de Inspectie (IGZ) indiende, gegrond acht

Antwoorden op kamervragen van Agema over het rapport waarin de nationale Ombudsman het merendeel van de klachten die de heer G. tegen de Inspectie (IGZ) indiende, gegrond acht

Kamerstuk, 2 juli 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

2 juli 2009

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het rapport waarin de nationale Ombudsman het merendeel van de klachten die de heer G. tegen de Inspectie(IGZ) indiende, gegrond acht (2009Z10749).

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Agema over het rapport waarin de nationale Ombudsman het merendeel van de klachten die de heer G. tegen de Inspectie(IGZ) indiende, gegrond acht (2009Z10749).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het rapport en het bericht "Ombudsman acht klacht falend Toezicht inzake falende zorg verpleeghuis Ter Schorre Terneuzen gegrond"? 1)

Antwoord 1

Ik betreur dit bericht en zowel ik als de IGZ nemen dit signaal zeer serieus.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat, terwijl de situatie van de bejaarde vrouw om wie het gaat aanzienlijk verslechtert, het verzorgingstehuis en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niets zien en zelfs degenen die zich ernstige zorgen maken tegenwerken? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen? Hoeveel van dit soort vergelijkbare gevallen zijn er?

Antwoord 2

Deze uitspraak betreft een klacht in 2005 - 2006. Sindsdien is er veel verbeterd aan de afhandeling van meldingen en klachten door de IGZ. Met de vaststelling van de leidraad meldingen in 2007 door de IGZ is veel helderder hoe men met klachten en meldingen omgaat. Daarnaast is in diverse verbeteracties de afhandeling van meldingen verbeterd. Ook in 2010 zal de IGZ voor alle sectoren extra aandacht besteden aan de interne afhandeling van meldingen.

Vraag 3

Wanneer komt u met de door de Kamer reeds maanden geleden aan u gevraagde brede visie op het functioneren van de Inspectie?

Antwoord 3

De afgelopen tijd hebben wij meerdere malen met u van gedachten gewisseld over het transitieproces van de IGZ zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 van de IGZ ("Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg"). Ook heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in december 2008 het handhavingskader `Richtlijn voor transparante handhaving' van de IGZ toegezonden waarin de IGZ transparant maakt hoe zij handhaaft en bij welk type overtredingen zij welk type interventie kan inzetten. De IGZ werkt hard aan vergroting van de effectiviteit van haar toezicht. Voorbeelden van activiteiten in dat kader zijn de vormgeving van het risico gestuurd gefaseerd toezicht, het verbeteren van de interne afhandeling van meldingen die bij de IGZ binnenkomen, het stimuleren van transparantievergroting over de kwaliteit van geleverde zorg (het programma Zichtbare Zorg), het stimuleren van veldpartijen te komen tot normen voor verantwoorde zorg, het meer en meer expliciteren van handhavingscriteria en het opstellen en openbaar maken van handhavingskaders per instrument. Daarnaast voert de IGZ veel thematische toezichtonderzoeken uit waarmee het beeld over de geleverde kwaliteit en eventuele lacunes daarin in steeds meer sectoren van de zorg duidelijk wordt. De IGZ concretiseert in die toezichtsonderzoeken ook haar handhavingsplan op het betreffende terrein.
Mede door deze activiteiten van de IGZ worden gebreken in de kwaliteit van zorg in toenemende mate duidelijk. Hiermee kan het beeld ontstaan dat de kwaliteit van zorg in Nederland verslechtert. Het ligt echter meer voor de hand te veronderstellen dat ook in het verleden dergelijke gebreken voorkwamen, maar dat dit toen niet of onvoldoende bekend was. Wij zijn ervan overtuigd dat transparantievergroting een belangrijke voorwaarde is voor verbetering van de kwaliteit van zorg en dat de door de IGZ in gang gezette activiteiten een waardevolle bijdrage leveren aan die verbetering.

Vraag 4

Hoe staat het met het wetsvoorstel waarmee u beoogt het klachtrecht in de zorg te verbeteren?

Antwoord 4

Wij streven ernaar het Wetsvoorstel Cliƫntenrechten zorg rond de zomer door te geleiden naar de Raad van State. Indiening van het wetsvoorstel bij uw Kamer rond de komende jaarwisseling zou dan haalbaar moeten zijn.


*1) De Nationale Ombudsman, 27 mei 2009
http://www.ombudsman.nl/rapporten_db/rapport.asp?rapportnummer=2009011 0
de Volkskrant, 8 juni 2009