Gemeente Boarnsterhim


Verbetering N354 bij Dearsum

Kwaliteitsverbetering N354 Dearsum - Scharnegoutum Werkzaamheden Nij Kleaster/Spears gestart

In 2007 is de provincie Fryslân gestart met de kwaliteitsverbetering van de N354 Dearsum-Scharnegoutum. Dit project is verdeeld in drie fases. Fase één, de aanleg van een rotonde in Dearsum bij de afslag N384, is inmiddels gereed. De tweede fase, de aanleg van de ovonde in Nij Kleaster bij afslag Spears, is in juni van start gegaan. Hier zal de provincie de komende maanden aan werken. De derde en laatste fase, de aanpak van de bebouwde kom van Dearsum, zal naar verwachting eind 2010 worden uitgevoerd.

Op dit moment is de provincie druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de ontsluitingspaden en de ovonde Nij Kleaster, afslag Spears. In deze voorbereidende fase worden onder andere kabels en leidingen omgelegd. Ook zal er binnenkort een aantal bomen aan de oostkant van de parallelweg worden gerooid. De uitvoerende werkzaamheden, zoals de aanleg van de ovonde en de verbetering van de verbindingen met de hoofdrijbaan, zullen in augustus beginnen, na de bouwvak.

Ontsluitingspaden
Aan de zuidoostzijde ligt op dit moment een al volwaardige parallelweg. Aan de noordwestzijde komen alle in- en uitritten van percelen nu nog rechtstreeks op de hoofdrijbaan uit. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Om de situatie op de N354 veiliger te maken, worden deze straks omgelegd. In plaats van rechtstreekse inritten worden zogeheten `landbouwontsluitingspaden' aangelegd. Dit zijn doodlopende insteekpaden vanaf de N354, die ieder enkele percelen ontsluiten. Deze paden zijn smaller dan een parallelweg en alleen bedoeld voor de bewoners van percelen aan de noordwestzijde van de N354. Zij kunnen hierdoor veiliger de weg op en af.

Zuidoostzijde
De inritten van de percelen aan de zuidoostzijde zijn aan de bestaande parallelweg gekoppeld. In de nieuwe situatie vervalt de directe verbinding tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg aan de zuidoostzijde. Het is de bedoeling dat het bestemmingsverkeer via de parallelweg gaat rijden. Bij de grotere kruispunten kan men dan veilig en via een kortere route de hoofdrijbaan van de N354 bereiken (zie afbeelding ovonde).

Ovonde
Het belangrijkste kruispunt in het traject Dearsum - Scharnegoutum is het kruispunt Spearsterdyk/Nij Kleaster. Hier wordt een zogeheten `ovonde' aangelegd, een ovale rotonde. De ovonde zorgt ervoor dat auto's moeten afremmen, waardoor andere verkeersdeelnemers zoals fietsers veiliger kunnen oversteken. De speciale ovale vorm van de rotonde zorgt ervoor dat het verkeer op de N354 toch iets sneller kan doorstromen dan bij een reguliere rotonde.

Bomen parallelweg
Aan de noordwestzijde van de kruising lopen diverse kabels van KPN. Voor de aanleg van de ovonde zullen deze kabels worden verplaatst naar de zuidoostkant van de parallelweg. Hier liggen ook al andere kabels en leidingen. Op dit moment staan er niet-resistente iepen voor een deel bovenop deze leidingen. Door de jaren heen zijn sommige van deze iepen schuin gaan staan en enkele bomen hebben last van voetrot. Er zijn op enkele plekken dan ook al gaten in de bomenrij gevallen. Afhankelijk van de verdere staat, is het misschien noodzakelijk om de overgebleven iepen binnenkort te rooien. In dat geval worden hiervoor nieuwe resistente iepen teruggeplant achter een wortelscherm van de kabelstrook. Deze resistente iepen zijn bestand tegen de iepziekte.

Voorlopige planning:
Juni/juli 2009 Voorbereidende werkzaamheden ovonde Nij Kleaster (omlegging nutsleidingen, aanleg hulpwegen en bomen kappen) Augustus 2009 Start uitvoerende werkzaamheden ovonde Nij Kleaster (inclusief aanleg landbouwontsluitingspaden, opheffen directe verbindingen parallelweg-hoofdrijbaan en opheffen uitritten naar hoofdrijbaan)
Eind 2009 Oplevering ovonde Nij Kleaster
Eind 2010 Aanpak bebouwde kom van Dearsum (aanleg plein, fietsoversteek en verfraaiing dorpskom)

Contact:

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Nieuwe Werken, tel: 058-292 55 57. Meer informatie kunt u ook terugvinden op de website www.fryslan.nl/verkeersinformatie