Gemeente Beuningen


Concrete bouwplannen voor steenfabriek De Bunswaard De gemeente Beuningen, de Nationale Maatschappij tot Behoud Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (Boei), de familie Burgers en de omwonenden van De Bunswaard zijn de eersten in Nederland die in het kader van EMAB (Experimenteren met Aangepaste Bouwvormen) een plan hebben ontwikkeld voor het bouwen in de uiterwaarden. Het plan betreft het realiseren van diverse appartementen en woningen in en om steenfabriek De Bunswaard.

De Bunswaard
De steenfabriek De Bunswaard beschikt over grote cultuurhistorische waarde. Een gedeelte van de nog aanwezige gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument. Doordat de gebouwen niet meer in gebruik zijn, gaat de staat van onderhoud van het monument snel achteruit. De Bunswaard is daarom in 2005 door het Rijk als EMAB-locatie aangewezen. Om het onderhoud te kunnen financieren krijgen de drie monumenten nu een nieuwe functie, zodat zij voor de toekomst behouden kunnen worden.

Naast een aantal functiewijzigingen van bestaande bouwwerken worden de volgende plannen gerealiseerd:

- Herbestemming van de steenoven met 8 appartementen
- Herbouw van een voormalige vormelingenloods met daarin 4 appartementen

- Nieuwbouw van drie woningen (`haaghuttenwoningen') op het hoge terrein ten westen van de steenfabriek

- In de voormalige veldoven worden parkeervoorzieningen gerealiseerd
- In verband met de bereikbaarheid van de woningen bij hoogwater wordt in de buurt van de toegangsweg een botenloods en een steiger gerealiseerd. In de loods worden enkele boten gestald, die bij hoogwater kunnen worden gebruikt om de steenfabriek en de directe omgeving daarvan te ontsluiten.

- Voor dit plan vindt rivierverruiming plaats, hetgeen een netto waterstanddaling oplevert. De locatie waar rivierverruiming plaatsvindt wordt zodanig ingericht dat deze, na realisatie van de plannen, weer een natuurfunctie krijgt.

De gemeente coördineert en ondersteunt de aanvraag van noodzakelijke vergunningen. Ondertussen wordt doorgewerkt aan de verdere voorbereidingen. Naar verwachting wordt medio 2010 gestart met de realisatie van het plan.

Aangepaste bouwvormen
Aangepaste bouwvormen in het kader van EMAB houden rekening met de grillige aard van de rivier en zijn ook bij hoogwater veilig voor de gebruikers. De experimenten moeten een kwaliteitsimpuls geven aan de locaties. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de initiatiefnemer tegelijkertijd meer ruimte voor de rivier maakt, op de locatie zelf of in de directe omgeving. De projecten op aangewezen EMAB-locaties moeten uiteraard ook voldoen aan bestaande wet- en regelgeving en invulling geven aan de landelijke of provinciale opgave voor de ruimtelijke ordening.