Kredietcrisisjaar 2008 voor Nederlandse verzekeraars uitzonderlijk

02/07/2009 11:33

Verbond Van Verzekeraars

Het jaar 2008 gaat voor de verzekeringsbranche als een uitzonderlijk jaar de boeken in. Door de kredietcrisis konden ook veel Nederlandse verzekeraars het jaar niet zonder kleerscheuren afsluiten. Levensverzekeraars boekten een verlies van twintig procent, uitgedrukt in procenten van de verdiende premie, ten opzichte van zestien procent winst in 2007. Bij de schadeverzekeraars halveerde de winst na herverzekering ten opzichte van het jaar daarvoor en kwam uit op vijf procent tegen tien procent in 2007. Toch waren de verzekeraars in staat om de solvabiliteit op een voldoende hoog niveau te houden. In totaal realiseerde de branche in 2008 een omzet van 76,2 miljard euro aan premievolume, vijf procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag 2008 van de Nederlandse verzekeringsbranche, opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

De kredietcrisis was niet de enige factor die voor druk op de resultaten van Nederlandse verzekeraars zorgde. Naast de grote verliezen op de beleggingsportefeuilles, moesten de levensverzekeraars bijvoorbeeld honderden miljoenen afboeken voor de compensatie van beleggingsverzekeringen met een hoog kostenniveau en keerden schadeverzekeraars honderd miljoen extra uit vanwege het noodweer in de zomer van 2008. Juist vanwege dit soort cumulatierisico's voeren verzekeraars sinds jaar en dag een defensief beleid om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, onder meer door een hoge solvabiliteit aan te houden. Ook het beleggingsbeleid van verzekeraars is relatief 'conservatief'. Maar zelfs met slechts een klein pakket aandelen en andere risicodragende beleggingen in de totale portefeuille konden veel verzekeraars verliezen niet voorkomen.

Klappen

De grootste klappen vielen bij levensverzekeraars. Door de kredietcrisis stagneerde de premieomzet (26,6 miljard euro) en kwam het technisch resultaat na rente en herverzekering uit op gemiddeld 20 procent verlies, waarmee 2008, voor zover bekend, het slechtste jaar ooit voor levensverzekeraars was. Vooral bij de verkoop van nieuwe beleggingsverzekeringen zijn de gevolgen van de crisis goed te merken. De negatieve publiciteit over de zogeheten 'woekerpolissen' zal daar mede debet aan zijn geweest. Dat consumenten meer zekerheid zoeken, komt duidelijk terug in de groeiende populariteit van traditionele levensverzekeringen met een lager risicoprofiel. Ook schadeverzekeraars werden geraakt door de crisis, zij het in mindere mate. Economisch slechtere tijden maken de behoefte aan schadeverzekeringen niet kleiner, misschien zelfs het tegenovergestelde. Bij de totale schadeverzekeringstak groeide de omzet met twee procent ten opzichte van 2007 naar dertien miljard euro premievolume. Het technisch resultaat na rente en herverzekering daalde - voornamelijk door dalende renteopbrengsten - naar vijf procent, het laagste in de afgelopen vijf jaar. De schade nam daarnaast ook licht toe.

Solvabiliteit

De kredietcrisis heeft ook gevolgen gehad voor de solvabiliteitspositie van verzekeraars. Toch blijven Nederlandse verzekeraars ultimo 2008 nog ruim boven de wettelijk vereiste solvabiliteit, blijkt uit analyse van de jaarverslagen van verschillende verzekeraars. Levensverzekeraars kwamen in 2006 ruim drie keer boven de wettelijke eis uit; eind 2008 was dat gedaald tot iets onder twee keer de voorgeschreven norm. Schadeverzekeraars zagen eveneens een forse daling in hun solvabiliteit en stonden eind vorig jaar op een ratio van ongeveer twee keer de wettelijke eis. Het jaar 2008 zorgde daarmee weliswaar voor een uitzonderlijke stresstest voor Nederlandse verzekeraars, maar er zijn adequate maatregelen genomen voor een solide toekomst.

http://www.verzekeraars.nl