College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het zonder waarschuwing buiten behandeling stellen van een aanvraag is in strijd met de in acht te nemen zorgvuldigheid

De tekst van artikel 4:5 van de Awb houdt niet in dat bij het bieden van de gelegenheid om ontbrekende gegevens over te leggen, moet worden aangegeven dat het niet tijdig nakomen daarvan
buitenbehandelingstelling van de aanvraag tot gevolg kan hebben. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat die bepaling evenmin inhoudt dat het niet tijdig aanvullen van de aanvraag zonder meer tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag dient te leiden. Naar het oordeel van de Raad ligt het niet in de rede dat het bestuursorgaan de in artikel 4:5, eerste lid, van de Awb neergelegde bevoegdheid (om zaken vereenvoudigd af te doen) uitoefent zonder dat tevoren is aangegeven welke consequenties aan het niet tijdig indienen van aanvullende gegevens zijn verbonden. De in het kader van een aanvraagprocedure door het bestuursorgaan op grond van artikel 3:2 van de Awb in acht te nemen zorgvuldigheid brengt mee, dat het bestuursorgaan dat de indiener van een aanvraag een als fataal bedoelde termijn stelt om een geconstateerd verzuim te herstellen, daarbij dient aan te geven dat bij het overschrijden van die termijn de kans bestaat dat een buitenbehandelingstelling van de aanvraag zal volgen. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat niet uitgesloten moet worden geacht dat, indien het College er uitdrukkelijk op zou hebben gewezen dat geen (verder) uitstel zou worden verleend en tevens zou hebben gewezen op de mogelijke consequentie van buitenbehandelingstelling, wel aantoonbaar zorg zou zijn gedragen voor tijdig herstel van het verzuim. Het College heeft dit echter niet gedaan.

De rechtbank heeft dit niet onderkend, zodat de aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Raad het beroep gegrond verklaren, het besluit op bezwaar wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb vernietigen en bepalen dat het dagelijks bestuur een nieuw (thans: inhoudelijk) besluit op bezwaar neemt.

LJ Nummer:

BJ0929

Bron: Centrale Raad van Beroep
Datum actualiteit: 2 juli 2009