ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV wil dat Albayrak opvang- en werkcondities in gevangenissen verbetert

Op 19 mei presenteerde staatssecretaris Albayrak het Masterplan Gevangeniswezen. In dit plan worden hervormingen in het Nederlandse gevangeniswezen gepresenteerd om de overcapaciteit aan cellen terug te dringen. Ander uitgangspunt van het Masterplan is een herschikking van de beschikbare detentiecapaciteit over Nederland om recidive terug te dringen.

Onbegrijpelijk vindt ABVAKABO FNV het daarom dat de staatssecretaris alleen kijkt naar deze twee uitgangspunten en een derde voordeel, betere opvang- en werkcondities, niet wil meenemen. Volgens de vakbond bevindt het gevangeniswezen zich op dit moment in een `luxepositie' waarbij vanuit een situatie van overcapaciteit aan cellen in plaats van een tekort gekeken kan worden naar de opvang- en werkcondities bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Jan Willem Dieten, sectorbestuurder voor de Rijksoverheid bij ABVAKABO FNV: "De afgelopen jaren is er teveel bezuinigd op de DJI. Het gevolg is dat de dagprogramma's van gedetineerden zijn versoberd. Veel persoonsbegeleiding is daarnaast vervangen door objectbeveiliging en er is minder aandacht voor een normale, sociale bejegening van gedetineerden als voorwaarde voor recidivebestrijding."

Voor het gevangenispersoneel hebben de bezuinigingen minstens zoveel consequenties gehad. Zo zijn de werkdruk en psycho-sociale arbeidsbelasting aanzienlijk toegenomen, is de veiligheid verminderd en ontbreekt de tijd voor onder andere de FitKit, werkoverleg, opleidingen, vakanties en vakbondsverlof.

Dieten pleitte daarom in een rondetafelgesprek met de Kamerleden vorige week voor verruiming van de personeelsnorm. Dieten: "Dring er bij de staatssecretaris op aan om een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen nu DJI nog in een luxepositie verkeert. Verruim de personeelsnorm waardoor overwerk, externe inhuur, werkdruk, roosterverstoringen, instabiele teams en veiligheidsrisico's kunnen dalen. Geef medewerkers eindelijk de gelegenheid om een SPW-3 en SPW-4 of HBO-opleiding te volgen, die hen de afgelopen jaren is geweigerd onder het argument van: te weinig personeel, te weinig budget of geen vervanging beschikbaar."

Volgens ABVAKABO FNV is "regionalisering" als bijdrage aan recidivebestrijding prima, maar doet het Masterplan geen recht aan het personeelbelang en aan het feit dat de Dienst Justitiële Inrichtingen een mensenbedrijf is. Bedrijfseconomische argumenten mogen niet boven de positie en werkgelegenheid, kwalitatief en kwantitatief, van het personeel worden gesteld.

Dat gebeurt in het Masterplan wel. Door de sluiting van Veenhuizen, Scheveningen, Rotterdam en Maashegge ontstaan onoplosbare problemen, zo meent ABVAKABO FNV. Herschikking van detentiecapaciteit moet plaatsvinden binnen de afgesproken randvoorwaarde. Dat wil zeggen dat het huidige personeel hun baan moet kunnen behouden op een redelijke reisafstand van de woonplaats. Dieten: "Dat is nodig, omdat we ons realiseren dat we deze gemotiveerde, opgeleide en bekwame medewerkers in de toekomst weer dringend nodig hebben."

De vakbond vindt daarom dat staatssecretaris Albayrak locatiekeuzes van de te sluiten gevangenissen en het tempo waarin deze dicht moeten, moet heroverwegen zodat geen enkele medewerker zonder baan komt te zitten. Voor medewerkers die een nieuwe baan vinden in onder andere tbs-klinieken of jeugdinrichtingen, moeten verslechteringen in cao- of pensioenregelingen worden gerepareerd.

De vakbonden onderhandelen inmiddels met de directie van de gevangenissen om alle problemen op te lossen en alle kansen te benutten.