Jeugd&Gezin: Geen inflatieaanpassing kinderbijslag en kindgebonden budget in 2010 en 2011

Geen inflatieaanpassing kinderbijslag en kindgebonden budget in 2010 en 2011

Donderdag 2 juli 2009, nummer 36

Het kabinet ziet in 2010 en 2011 af van aanpassing van kinderbijslag en kindgebonden budget aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau.

De regeling voor het kindgebonden budget wordt ook op andere onderdelen bijgesteld. Zo gaat een eerder geplande extra verhoging van het kindgebonden budget in 2010 niet door. Door integratie van de WTOS (een tegemoetkoming aan ouders voor schoolkosten) in het kindgebonden budget gaat een groep ouders er desondanks financieel op vooruit. De voorstellen zijn vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De lagere inkomens worden in de maatregelen zoveel mogelijk ontzien. In april had de ministerraad al besloten dat indexering van de kinderbijslag per 1 juli 2009 niet plaatsvindt.

Met de kinderbijslag en het kindgebonden budget betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Kinderbijslag is inkomensonafhankelijk, afhankelijk van de leeftijd van het kind en wordt achteraf per kwartaal betaald. Het kindgebonden budget is een begin 2009 geïntroduceerde maandelijkse financiële tegemoetkoming voor gezinnen, die afhankelijk is van het inkomen en het aantal kinderen.

Met het pakket maatregelen levert minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) een bijdrage aan de bezuinigingen die in de Voorjaarsnota zijn overeengekomen. In totaal leveren ze in 2014 een besparing op van ongeveer 290 miljoen euro.


* Niet-indexering van kinderbijslag en kindgebonden budget houdt in dat de bedragen van deze regelingen niet worden aangepast aan de inflatie. Voor de kinderbijslag betekent dit dat de bedragen die per 1 januari 2009 gelden, de komende tweeënhalf jaar niet zullen stijgen.
* Voor het afzien van de geplande - nog niet doorgevvoerde - extra verhoging van het kindgebonden budget in 2010 is gekozen, omdat deze maatregel wel een besparing maar geen feitelijke inkomensachteruitgang voor gezinnen oplevert.
* De inkomensgrens van het kindgebonden budget wordt verlaagd naar 28.413 euro, tot dat bedrag ontvangen gezinnen 100%. Het afbouwpercentage vanaf dat bedrag stijgt van 6,5% naar 7,6%. Verlaging van het kindgebonden budget vindt hierdoor vanaf de inkomensgrens versneld plaats.
* De voorgenomen integratie van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in het kindgebonden budget wordt versoberd. Tot deze ineenschuiving was besloten omdat eenderde van de ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs de WTOS niet benut. Ineenschuiven van WTOS in kindgebonden budget levert, ondanks de nu voorgestelde versobering, voor veel ouders met kinderen van 12 tot en met 17 jaar een aanzienlijke financiële verbetering op.