Gemeente Achtkarspelen


GEMEENTE ACHTKARSPELEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DD. 1 juli 2009. | |
|Punt|Omschrijving              |Beslissing             |
|nr. |                    |                  |
|  |Adviesnota ROR inzake subsidieverzoek |Het college heeft ingestemd met een |
|  |"10 stekjes in Noordoost Fryslân".   |eenmalige bijdrage van E 6.000 aan |
|  |                    |Keunstwurk uit Leeuwarden voor het |
|  |                    |realiseren van het projectplan "10 |
|  |                    |stekjes in Noordoost Fryslân", onder|
|  |                    |de voorwaarde dat de andere     |
|  |                    |financiers ook akkoord gaan met hun |
|  |                    |bijdragen.             |
|  |Adviesnota ROR inzake uitkomsten    |Het college heeft kennisgenomen van |
|  |werkgelegenheidsonderzoek 2008.    |de werkgelegenheidscijfers van 2008 |
|  |                    |en legt deze ter informatie voor aan|
|  |                    |de raad.              |
|  |Adviesnota SLBEL inzake integraal   |De raad wordt voorgesteld het    |
|  |Huisvestings Plan Onderwijs 2009- 2012.|Integraal Huisvestings Plan     |
|  |                    |Onderwijs 2009- 2012 vast te    |
|  |                    |stellen.              |
|  |Adviesnota RPB inzake verzoek fam. D. |B&W zijn in principe bereid om de  |
|  |Boersma te Gerkesklooster om op het  |Raad een voorstel te doen voor het |
|  |perceel Egypte 7 te Twijzel een    |verlenen van planologische     |
|  |wijngaard met bijbehorende       |medewerking aan het vestigen van een|
|  |bedrijfswoning en bedrijfsgebouw(en) te|wijngaard op het perceel Egypte 7 te|
|  |mogen vestigen.            |Twijzel mits de oppervlakte van de |
|  |                    |bedrijfswoning (inclusief aanbouwen)|
|  |                    |niet meer dan 200m2 bedraagt en er |
|  |                    |een schetstekening van het     |
|  |                    |bedrijfsgebouw wordt bijgevoegd.  |
|  |                    |Tevens moet een ecologisch onderzoek|
|  |                    |worden verricht. Ook moet een    |
|  |                    |overeenkomst aangegaan worden    |
|  |                    |waarmee gegarandeerd wordt dat de  |
|  |                    |bestaande woning binnen een maand na|
|  |                    |gereedmelding van de nieuwe     |
|  |                    |bedrijfswoning wordt afgebroken.  |
|  |Adviesnota WIZS inzake mandateren CAK. |De gemeente Achtkarspelen mandateert|
|  |                    |de bevoegdheid voor het opleggen en |
|  |                    |innen van het eigen aandeel aan het |
|  |                    |CAK. Het voorstel wordt ter     |
|  |                    |kennisgeving aan de raad voorgelegd.|
|  |Adviesnota verantwoording Project Jong |Het verantwoordingsverslag project |
|  |in Achtkarspelen 2006- 2008.      |Jong in Achtkarspelen 2006- 2008 met|
|  |Verslag project Jong in Achtkarspelen |een aanbiedingsbrief naar de    |
|  |2006 -2008 ter inzage leggen voor de  |provincie Fryslân sturen.      |
|  |gemeenteraad.             |                  |