Wageningen Universiteit en Researchcentrum Arbeidsproductiviteit hoger op grote vleeskuikenbedrijven
2 jul 2009

Onderdeel: Animal Sciences Group

De arbeidsproductiviteit op vleeskuikenbedrijven wordt vooral beïnvloed door de bedrijfsomvang. Grotere bedrijven hebben een hogere arbeidsproductiviteit. Gemiddeld genomen is de arbeidsproductiviteit 492 kilo vleeskuiken per uur, met een range van 191-980. Bedrijven met een opvolger hebben een lagere productiviteit. Dit komt waarschijnlijk doordat de opvolger vaak al (deels) meewerkt op het bedrijf, waardoor er een overschot aan arbeid ontstaat en de productiviteit daalt. Dat blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR, in opdracht van en gefinancierd door het Productschap Pluimvee en Eieren én Colland.

Het aantal vleeskuikenbedrijven in Nederland is sinds 1990 gehalveerd, terwijl de bedrijfsomvang in diezelfde periode verdubbeld is. In de toekomst neemt de bedrijfsomvang waarschijnlijk nog verder toe. In de kostprijsberekening van de Animal Sciences Group van Wageningen UR voor vleeskuikens is het aandeel arbeid 5%. Vanwege de variatie tussen bedrijven kan op arbeid mogelijk nog veel worden bespaard. In het onderzoek is gekeken naar de verschillen in arbeidsproductiviteit tussen bedrijven met vleeskuiken en welke factoren hierop van invloed zijn.

Voor het onderzoek zijn ruim 400 âreguliereâ vleeskuikenhouders benaderd met een vragenlijst over hun bedrijf. Er is gevraagd naar bedrijfsomvang, neventakken, bezetting en arbeidsuren voor de verschillende bedrijfsactiviteiten. Om de arbeidsproductiviteit te kunnen berekenen, moesten bedrijven de belangrijkste technische kengetallen (gewicht, uitvalpercentage, lengte productieperiode en leegstand) noemen. De arbeidsproductiviteit is gedefinieerd als de op jaarbasis afgeleverde hoeveelheid vleeskuikens in kilogrammen gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren op jaarbasis.

Downloaden rapport
Rapport 236 âArbeidsproductiviteit op vleeskuikenbedrijvenâ van Izak Vermeij, Hilko Ellen en Jan van Harn kunt u hier gratis downloaden.

Contact
Izak Vermeij
Tel. 0320 - 293 519