Stadsdeel Zeeburg


---

Plannen Kopgebouw en Jachthaven goedgekeurd

De bouwvergunning voor het Kopgebouw is afgegeven

2 juli 2009
Op 30 juni 2009 heeft het Dagelijks Bestuur van Zeeburg de bouwvergunning afgegeven voor het Kopgebouw aan de Zeeburgerkade in het Oostelijk Havengebied. Voor de Jachthaven Entrepot heeft het Dagelijks Bestuur een zogenaamde Verklaring van Geen Bezwaar gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Het Kopgebouw biedt straks ruimte aan een café, een hotel, jachthavenvoorzieningen, vergader- en conferentiezalen, een parkeergarage en diverse bedrijven.

De Vof Kopgebouw Entrepot zal zo snel mogelijk starten met de bouw van het markante gebouw. ´Voor de buurt en voor Zeeburg betekent deze ontwikkeling een belangrijke nieuwe impuls voor de omgeving´, zegt wethouder Papineau Salm. ´Dit project is het vliegwiel van alle nieuwe ontwikkelingen op Cruquius Industriegebied. Het komt de werkgelegenheid ten goede. Er komen voorzieningen gericht op de buurt, waaronder een café, restaurant en mogelijk fitnessfaciliteiten. De hotelfunctie sluit aan bij de nog altijd grote vraag naar hotelaccommodaties in deze omgeving. Zo heeft bijvoorbeeld het Mövenpickhotel zelfs in deze tijd nog een bezettingsgraad van 80%. Ook de jachthaven is een aanwinst voor de buurt. Nog elke week melden zich mensen bij de ontwikkelaar die in aanmerking willen komen voor een ligplaats in deze jachthaven.´

Van Lohuizengebied

Het Kopgebouw en de jachthaven Entrepot maken deel uit van de plannen voor het Van Lohuizengebied. De plannen kennen een lange voorbereidingstijd. Al vanaf 2002 is het stadsdeel in overleg met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden om te komen tot een goede ruimtelijke invulling. In 2005 is het Stedenbouwkundige Programma van Eisen Van Lohuizen (SPvE) door de raad vastgesteld. Op basis daarvan is een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar gesloten en zijn de plannen verder uitgewerkt.

Het bouwplan is in juni 2008 ingediend en getoetst aan de gebruikelijke toetsingsgronden zoals het bouwbesluit, de bouwverordening, de welstand, het bestemmingsplan en een goede ruimtelijke ordening. De plannen voor het Kopgebouw en de jachthaven hebben ook ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele zienswijzen ingediend. De zienswijzen hadden onder andere betrekking op mogelijke geluidsoverlast en luchtverontreiniging van de jachthaven, de verkeersaantrekkende werking van beide plannen en de gevolgde procedures. Met de afgifte van de bouwvergunning is het plan Kopgebouw door het stadsdeel definitief goedgekeurd.

De termijn van zes weken voor het indienen van beroep bij de rechtbank zal ingaan één dag na verzending van de bouwvergunning aan de ontwikkelaar. Indieners van zienswijzen zullen zo spoedig mogelijk na deze bekendmaking een brief krijgen met de mededeling dat de bouwvergunning is afgegeven. Tevens zal hiervan publicatie in het Zeeburgjournaal en op de website van Stadsdeel Zeeburg plaatsvinden. In beginsel geldt dat degenen die tijdig een zienswijze over de ontwerp-bouwvergunning hebben ingediend, beroep bij de rechtbank Amsterdam kunnen instellen.

---