Gemeente Overbetuwe


logo toekomstvisie

Overbetuwe: de toekomstvisie+

Op 3 maart 2009 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Toekomstvisie+ met als titel âOverbetuwe verbindt..â vrijgegeven voor de inspraak. De inspraakperiode is inmiddels voorbij. Twintig inwoners en andere belanghebbenden hebben een inspraakreactie gegeven. De reacties zijn inmiddels beoordeeld en waar mogelijk is de Toekomstvisie+ aangepast.
Op 7 juli bespreekt de commissie Gemeentebrede en/of financiële zaken (GFZ) de definitieve versie van de Toekomstvisie+. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In september is het laatste woord aan de gemeenteraad.

Themaâs verbinden

Wethouder Frank van Rooijen: âDe reacties gaan vooral over het ruimtelijk beleid. Diverse dorpen willen bijvoorbeeld de mogelijkheid houden om huizen te kunnen bouwen. Dit heeft vaak te maken met de wens om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil te houden. Omdat de Toekomstvisie+ een overkoepelend document is, kunnen we verbindingen maken en zoân thema integraal aanpakken. De Toekomstvisie+ heet ook niet voor niets âOverbetuwe verbindt..â.

Overbetuwe verbindtâ¦

Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor de titel âOverbetuwe verbindtâ¦â. Het college is van mening dat deze titel recht doet aan de koers die de komende jaren wordt gevaren waarbij zij het verbinden van mensen en de samenhang in de kernen als belangrijkste opdracht ziet. Het verbinden is uitgewerkt in vier kernopgaven:

* Overbetuwe verbindtâ¦mensen

* Overbetuwe verbindtâ¦het sociale netwerk
* Overbetuwe verbindt... beleidsvelden

* Overbetuwe verbindtâ¦ruimte, identiteit en beleving

Doel

De Toekomstvisie+ is een overkoepelend beleidsdocument dat richting geeft aan het beleid en handelen van de gemeente Overbetuwe. Het is het vertrekpunt voor het uitwerken van het verdere beleid. Voor wat betreft de ruimtelijke onderdelen is de Toekomstvisie+ ook te zien als structuurvisie in de zin van artikel 2.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Proces

In mei 2008 gaf de gemeenteraad groen licht voor het ontwikkelen van de Toekomstvisie+. Vanaf dat moment is een intensief traject gestart waarbij bedrijven, organisaties en inwoners zijn betrokken. In juni, september en oktober 2008 zijn er werksessies gehouden. Op 4 oktober 2008 hebben we voor inwoners een Dag van de toekomst georganiseerd. Ook is een digitaal burgerpanel naar haar mening gevraagd over diverse onderwerpen. Basis voor de vragen in de werksessies, Dag van de Toekomst én burgerpanel was de Nota Strategische Keuzes. Resultaten van het proces zijn waar mogelijk verwerkt in de Toekomstvisie+. Tot 22 april konden insprekers hun reactie geven op het ontwerp van de Toekomstvisie+. Op 7 juli 2009 bespreekt de commissie GFZ de aangepaste Toekomstvisie+. Daarna kan de gemeenteraad de (aangepaste) visie medio 2009 definitief vastgestellen.

Toekomstvisie jongeren

Hieronder vindt u enkele kindertekeningen die gemaakt zijn door kinderen uit groep 7 en 8. Zo zien zij de toekomst van Overbetuwe. Klik op de tekening voor een vergroting.

Â