Ministerie van Buitenlandse Zaken

02-07-2009

Beantwoording vragen over de verklaringen van twee officieren van het Israëlische leger over de mishandeling van minderjarige jongeren tijdens een militaire operatie op de Westbank

Samenvatting:

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Dam over de verklaringen van twee officieren van het Israëlische leger over de mishandeling van onder andere minderjarige jongeren tijdens een militaire operatie op de Westbank. Deze vragen werden ingezonden op 15 juni 2009 met kenmerk 2009Z11260.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van
Buitenlandse Zaken op vragen van het
lid Van Dam
(PvdA) over de verklaringen
van twee officieren van het Israëlische leger over de mishandeling van onder andere minderjarige jongeren tijdens een militaire operatie op de Westbank.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Bound, blindfolded and beaten ­ by Israeli troops' over de verklaringen van twee officieren van het Israëlische leger over de mishandeling van, onder andere, minderjarige jongeren tijdens een militaire operatie op de Westbank? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de uitspraken van de twee officieren? Deelt u de mening dat de geuite verklaringen duiden op ernstige schendingen van de Conventie van Geneve door het Israëlische leger bij het uitvoeren van de betreffende operatie?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de verklaring van kolonel Itai Virob over de gebruikte methodes door het Israëlische leger bij vergelijkbare militaire operaties, waarin hij stelt dat "Standing them against walls, pushing them, a blow that doesn't cause injury. Certainly, these are things that are commonly used in an attempt to accomplish the mission"? 2)

Antwoord

Het is aan de Israëlische autoriteiten om vermeende misstanden die zich tijdens operaties voordoen te onderzoeken en te beoordelen, en om eventueel tuchtrechtelijke maatregelen te treffen tegen betrokken militairen. Zonder kennis van alle relevante feiten kan ik de uitlatingen en verklaringen van de officieren niet beoordelen. Een krantenartikel geeft daarvoor geen basis.

Vraag 4
Heeft u meer aanwijzingen dat de in vraag 3 beschreven methodes normale procedures zijn voor het Israëlische leger bij het uitvoeren van vergelijkbare operaties? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken of dit het geval is?

Vraag 5

Vindt u dat daders van dergelijke mishandelingen vervolgd moeten worden?

Antwoord

Ik heb geen aanwijzingen dat de in het artikel beschreven methodes normale procedures zijn. Evenmin is het aan mij om te onderzoeken of dat wel het geval is, dat is in beginsel aan de Israëlische autoriteiten. Blijkens het krantenartikel zijn zij daar ook toe overgegaan. Ik ben het met u eens dat daders van schendingen van de Conventie van Genève berecht moeten worden. Ik vertrouw erop dat Israël schendingen voor de rechter brengt en dat schuldigen gestraft worden.

Vraag 6

Bent u bereid hierover met Israël in contact te treden en hen aan te spreken op deze mensenrechtenschendingen? Zo ja, wanneer en hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In al mijn contacten met de Israëlische autoriteiten, zo ook recentelijk in de gesprekken die ik tijdens mijn reis in de regio voerde, stel ik mensenrechtenkwesties aan de orde. Ik kan echter geen kwesties opbrengen waarvan ik de feiten niet of niet volledig ken en waarvoor ik moet afgaan op beweringen en uitlatingen in de media.


1) The Independent, 9 juni 2009: 'Bound, blindfolded and beaten -- by Israeli troops '

http://license.icopyright.net/user/viewFreeUse.act?fuid=Mzc4MzkxNg%3D%3D


2) Idem.