Friese waterschappen

kleine recreatievaart

Achlumervaart toegankelijk voor kleine recreatievaart

donderdag, 2 juli 2009
Een nieuwe verhoogde brug, opgehoogde kaden, een nieuwe trailerhelling, aanlegplaatsen en een verdiepte vaargeul. Met deze aanpassingen is de Achlumer Vaart tussen Achlum en de spoorlijn bij Harlingen aanzienlijk verbeterd en bevaarbaar geworden voor de kleine recreatievaart.

De kaden langs de Achlumervaart zijn opgehoogd met baggerspecie uit de vaart zelf. Ook werden op enkele plaatsen de oevers verbreed. Met de uitvoering van deze werken voldoet het traject nu aan de veiligheidsnormen.

De verbetering van de Achlumervaart is een gezamenlijk project van de gemeente Harlingen, gemeente Franekeradeel, Wetterskip Fryslân, dorpsbelang Achlum en It Fryske Gea. De werkzaamheden aan de vaart startten in augustus 2008 en werden op

2 juli officieel afgerond. De uitvoering was in handen van firma Dijkstra, aannemer in grond-, weg-, groen- en waterwerken uit Koudum. De totale kosten van het project bedroegen 1,2 miljoen euro. Voor het aanbrengen van de recreatieve voorzieningen kon op grond van de provinciale subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied subsidie worden verkregen.