Postvakbond BVPP woedend over aankondiging massaontslag van TNT

02/07/2009 13:47

BVPP

Postvakbond BVPP en collega bonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VPP hebben met verbijstering de aankondiging gericht aan alle medewerkers gelezen die inmiddels bij alle medewerkers van TNT op de mat is gevallen. Tijdens de ledenvergaderingen over het principeakkoord is al duidelijk geworden dat er enorme onvrede heerst onder het personeel over de wijze waarop het bedrijf met de mensen omgaat. Dat hebben de bonden aan TNT verteld en daar kwam maar een lauwe reactie op. De bedrijfsleiding ziet het als incidenten, maar heeft verder geen herkenning bij die klachten.

Aankondiging massaontslag

En dan stuurt TNT vlak voor de vakantieperiode een bericht met niet alleen nadere informatie over het schrappen van 11.000 banen, maar ook dat er zo snel gereorganiseerd wordt dat massaontslag onvermijdelijk is. Terwijl er een afspraak is met de vakbonden dat we begin september verder praten over mogelijke oplossingen, die wat ons betreft moeten leiden tot een reorganisatie zonder gedwongen ontslagen. Als er ondanks de gemaakte afspraak dan toch zo'n vakantiekaart naar de medewerkers wordt gestuurd is het duidelijk dat het bedrijf niets begrijpt van die groeiende onvrede of, erger nog, dat het bedrijf helemaal niet is geïnteresseerd in die onvrede.

Natuurlijk is het bericht geen donderslag bij heldere hemel. We weten al langer dat het zwaar weer is bij TNT, anders waren de bonden afgelopen voorjaar nooit tot het afgewezen principeakkoord gekomen. Maar het beeld dat TNT nu schetst is nog zwarter dan verwacht en zonder enig perspectief.

De bonden laten het hier uiteraard niet bij zitten. We gaan door met het zoeken naar oplossingen die als doel hebben het vermijden van gedwongen ontslagen zonder dat er fors op arbeidsvoorwaarden moet worden ingeleverd. Daarnaast gaan we een plan maken om de onvrede over de werkomstandigheden niet alleen in kaart te brengen maar ook daadwerkelijk aan te pakken. We zullen natuurlijk proberen dat allemaal in goed overleg te doen maar als dat niet het gewenste resultaat oplevert dan moet het maar op een andere manier.

Concreet gaan de bonden de volgende stappen zetten in dit proces


- Er is inmiddels een onderzoeksopdracht uitgezet die de bonden antwoord moet geven op de vraag of alles wat het bedrijf nu wil gaan doen wel echt noodzakelijk is. Voor alle duidelijkheid; dit is een onderzoek van de drie bonden, zonder inmenging van TNT. TNT levert alleen de noodzakelijke gegevens aan.


- De uitkomsten zijn begin september bekend. Op basis daarvan gaan we overleggen met (kader)leden en met het bedrijf om te komen tot een oplossing zonder gedwongen ontslagen op voor de leden acceptabele voorwaarden.


- Tegelijkertijd gaan de bonden de collectieve onvrede op het niveau van vestigingen in kaart brengen. Daarna gaan we aan de slag om die problemen concreet aan te pakken en op te lossen.


- De bonden streven naar korte onderhandelingen die snel duidelijkheid moeten geven over de vraag of er oplossingen zijn en of het bedrijf aan die oplossingen mee wil werken.


- We overleggen vooraf en tussentijds met de (kader)leden over de mogelijke oplossingen. Zo willen we al tijdens het onderhandelingsproces bekijken of er draagvlak is voor gekozen oplossingsrichtingen. We gaan niet nog eens vier maanden werken aan een eventueel akkoord dat we daarna pas aan de leden voorleggen.


- Als dit allemaal geen resultaat heeft en het bedrijf vasthoudt aan de nu ingeslagen, heilloze weg dan zetten de bonden alle mogelijke middelen in voor een verbetering van de CAO en een steengoed sociaal plan om de gevolgen van al die reorganisaties niet uitsluitend af te wentelen op het personeel.

Acties?

Een concreet plan en een heldere aanpak. Dat kan op termijn tot acties leiden en die zullen we niet uit de weg gaan. Maar we gaan ze voeren op een moment dat duidelijk is wat ons onderzoek heeft opgeleverd, wat wij op basis daarvan willen en wat het bedrijf niet wil geven. Dan is er een doel en een richting waar we samen achter kunnen staan. We begrijpen heel goed dat de berichten die het bedrijf nu verstuurt woede, verbijstering en onbegrip tot gevolg zullen hebben bij de medewerkers. En dat hier en daar direct geroepen zal worden om actie. Dat gaat naar onze mening op dit moment niet leiden tot een goed resultaat omdat nog niet helder is waar we precies naar toe gaan. Maar die helderheid komt er snel en dan is volstrekt duidelijk welke weg we gaan bewandelen.

Resultaten enqu(ee)te

De vier bonden hebben kennis genomen van de uitkomst van de door TNT en OR Productie gehouden enqu(ee)te naar aanleiding van het afgewezen principeakkoord. Eerder hebben wij al laten weten erg ongelukkig te zijn met dit initiatief. Uit de resultaten zou nu blijken dat een meerderheid van de medewerkers die hebben gereageerd, bereid zijn arbeidsvoorwaarden in te leveren ten gunste van afspraken over werkgelegenheid. Voor de bonden verandert dat echter niets aan de situatie. Onze leden zijn afgelopen voorjaar immers heel duidelijk geweest: het principeakkoord is afgewezen en er is onvoldoende draagvlak voor de lijn 'werk boven inkomen'. Dat kan alleen ter discussie staan als onze leden daar zelf voor kiezen en NIET naar aanleiding van een enqu(ee)te van het bedrijf.