Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2594 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk RWS/SDG/NW09/843/79863

Uw kenmerk Datum 2 juli 2009 -

Onderwerp Aanbieding jaarverslag 2008 Kustwacht Nederland Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de ministers van Defensie, van Financiën, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het jaarverslag 2008 van de Kustwacht Nederland aan.

Samenvattend kan worden gesteld dat aan het overgrote deel van de dienstverleningstaken van het Activiteitenplan en Begroting 2008 (ABP) conform de overeengekomen randvoorwaarden zijn uitgevoerd. Voor het overgrote deel van de zeven handhavingstaken van het APB blijkt echter dat deze niet volledig conform de overeengekomen randvoorwaarden zijn uitgevoerd. De Kustwacht Nederland heeft beheersmaatregelen genomen en zal nog andere beheersmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat knelpunten in 2009 minder zullen voorkomen en adequater worden aangepakt. Het jaarverslag licht deze beheersmaatregelen nader toe.

Op 19 juni 2009 is het jaarverslag 2008 door de ministerraad vastgesteld. Hiermee is aan de directeur Kustwacht décharge verleend voor de uitvoering van de kustwachttaken in 2008 en de daarbij gebruikte personele, materiële en financiële middelen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

a

Pagina 1 van 1