Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2008 >
, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie
Communicatie 02 juli 2009 Nr. 09/73

In cao`s meer aandacht voor scholing

Steeds meer werknemers krijgen een persoonlijk opleidingsbudget bij hun werkgever. Sociale partners hebben in 2008 voor 26% van de
werknemers een afspraak gemaakt over een persoonlijk opleidingsbudget. In 2007 was dit nog 19%. Dit blijkt uit de Voorjaarsrapportage
cao-afspraken 2009. In het Najaarsoverleg in 2008 en in het Sociaal Akkoord zijn met sociale partners afspraken gemaakt over het
verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers door scholing. In deze tijd van crisis zijn afspraken over scholing van groot belang.

Verder hebben de sociale partners in 2008 in meer cao's afspraken
gemaakt over het vastleggen van de kwaliteit van mensen die geen
diploma hebben (op basis van het erkennen van verworven competenties). 32% van de werknemers heeft in 2008 een cao met dergelijke afspraken. In 2007 was dat nog 23%. Het aantal afspraken om mensen naar een
andere baan te begeleiden (van-werk-naar-werk trajecten) is licht
toegenomen (38% in 2008, tegenover 37% in 2007).

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt vandaag de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2009, de rapportage Cao-fondsen van 2007 en het onderzoek Kwaliteit representativiteitsgegevens bij
avv-verzoeken 2008 naar de Tweede Kamer

De cao-lonen zijn in 2008 met 3,2% gestegen. De voorlopige stijging van de lonen voor 2009 is 3,2%. Dit geeft nog geen volledig beeld over 2009, omdat de cao's uit het onderzoek grotendeels vóór het Sociaal Akkoord en veelal vóór 2009 zijn afgesloten. De laagste cao-lonen zijn dichterbij het wettelijke minimumloon komen te liggen. Dat is
belangrijk voor het verhogen van de arbeidsparticipatie, omdat het
financieel aantrekkelijker is om mensen aan te nemen.

In veel cao's zijn afspraken gemaakt om mensen die tijdelijk niet
kunnen werken weer terug aan het werk te helpen (re-integratie). Dit aantal is in 2008 ten opzichte van 2007 nog verder toegenomen. 107 van de 115 onderzochte cao's kennen zo'n afspraak. In 64 cao's zijn
afspraken gemaakt die gaan over het instellen van een second opinion, over specifieke eisen aan het plan van aanpak bij re-integratie of
over de verlenging van de wachttijd voor WAO of WIA (in het kader van de Wet verbetering poortwachter). In 29 cao's zijn afspraken gemaakt over het zoeken naar een passende baan voor arbeidsgehandicapte
werknemers buiten het eigen bedrijf als re-integratie in het eigen
bedrijf niet mogelijk blijkt (Wet SUWI).

Twee keer per jaar wordt er gekeken naar de belangrijkste
cao-afspraken. In dit geval zijn 115 cao's onderzocht.