Gemeente Son en Breugel


Gemeente verandert taken van Halt

Het college van Son en Breugel steunt Halt in 2010 opnieuw met bijna ⬠17.000,-. Nieuw in het takenpakket is het project âOuders Tegendraadse Jeugdâ (OTJ). OTJ heeft een preventieve en repressieve aanpak.

In de preventieve aanpak gaat Halt het gesprek aan met ouders van tegendraadse jeugd. In de repressieve aanpak wordt door politie en buitengewone opsporingsambtenaren (Boaâs) actief opgetreden tegen overlastgevende jeugd, met een HALT-afdoening als gevolg. Daarbij worden ouders van de minderjarige nadrukkelijk betrokken en geactiveerd door bureau Halt.

De vuurwerkcampagne wordt in 2009 en 2010 niet meer door Halt maar door Jongerenwerk

verzorgd. Jongerenwerk zal op de basisscholen de jongeren in de klassen 7 en 8 informeren.

Â

Halt heeft een belangrijke rol bij het begeleiden van jongeren op het moment dat zij strafbaar zijn en heeft een preventieve taak op het gebied van jeugdcriminaliteit. Het college van Son en Breugel vindt het belangrijk dat Halt zijn werkzaamheden voortzet en verstrekt om die reden de subsidie. In 2009 heeft Halt ook een subsidie mogen ontvangen van ⬠16.500,-.

Â

Accenten werkzaamheden 2009-2010

Het accent voor de komende jaren gaat wat nadrukkelijker liggen op de repressieve diensten, waarbij de bewustwording en/of eventuele resocialisatie van de betrokken jeugdige(n) centraal blijft staan. Halt betrekt hierbij nadrukkelijk de ouders van de betrokken minderjarige. Door een aanpak op maat streven Halt, politie en gemeente naar betere resultaten door problemen van âontspoordeâ jongeren in een vroeg stadium te constateren.

Â

Werkzaamheden Halt

Halt voert in 2009 en 2010, naast het adviseren van gemeente en politie, de volgende activiteiten uit:

Voorlichting op Basisonderwijs, Voortgezet en Speciaal onderwijs;

Project âOuders Tegendraadse Jeugdâ (OTJ);

Advies en informatie/participatie in
netwerken. Â
Â
Â

Resultaten Halt 2008

In totaal zijn in 2008 voor de gemeente Son en Breugel 23 jongeren via een Halt-afdoening aangepakt.