Provincie Overijssel

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel 30 juni 2009

Onderwerp: Streekplanafwijking voor bestemmingsplan "Bedrijvenpark A1" te Deventer (GM-beslissing d.d. 24-6-2009) Kenmerk: 2009/0092348

De gemeente Deventer heeft het bestemmingsplan "Bedrijvenpark A1" in ontwikkeling. Bij het vooroverleg, dat met de provincie over dat plan is gevoerd, is geconstateerd dat een klein gedeelte van het plan afwijkt van het provinciaal beleid, zoals dat in het streekplan Overijssel 2000+ is verwoord. Het betreft de provinciale ecologische hoofdstructuur en de overschrijding van een belemmeringslijn. Het streekplan geeft de mogelijkheid om op onderdelen van het streekplan af te wijken. Het bestemmingsplan past in de ontwerp-Omgevingsvisie, waarin het toekomstige povinciale beleid is geschetst. Het voornemen om van het streekplan af te wijken werd eerder gemeld aan Provinciale Staten en werd door de statencommissie Ruimte, Water en Duurzaamheid voor kennisgeving aangenomen. In een brief aan de gemeente Deventer verklaren Gedeputeerde Staten dat zij, ten behoeve van het bestemmingsplan "Bedrijvenpark A1", bereid zijn van het streekplan Overijssel 2000+ af te wijken.

Onderwerp: Verslag van het archiefinspectiebezoek aan Regiopolitie Twente (GM-beslissing d.d. 29-6-2009) Kenmerk: 2009/0081955

GS hebben op basis van een tweetal op verzoek van de Regiopolitie Twente afgelegde aanvullende inspectiebezoeken aan het archief hun adviezen voor verbetering van de archiefzorg aangereikt bij de Korpsbeheerder van de Regiopolitie. Daarmee is de eerdere brief uit december 2008 komen te vervallen.

Onderwerp: Vergadering van de adviescommissie Bestuur, Financiën, E - provincies en werkgeverszaken op 11 juni 2009. (GM-beslissing d.d. 29-6-2009)
Kenmerk: 2009/0093463

Gedeputeerde Staten bepaalde haar standpunten over de in de IPO adviescommissie Bestuur, Financiën, E - provincies en werkgeverszaken (BFEW) op 11 juni 2009 geagendeerde onderwerpen:
- voortgang uitvoering bestuursakkoord;

- interbestuurlijk toezicht;

- evaluatie waterschapsverkiezingen;

- conclusies bestuurlijke werkconferentie over financiële verhouding op 28 mei 2009 en;
- klokkenluiderregeling.

Onderwerp: Beschikking tot verlening van een subsidie voor 9 projecten van Variya in 2009 (GM-beslissing d.d. 29-6-2009) Kenmerk: 2009/0098401

GS geven aan Variya een beschikking tot verlening van een subsidie voor 9 projecten in 2009 op het gebied van jeugdzorg voor een bedrag van maximaal ¤ 500.000,--. Het betreft de projecten: Invoering Centra voor Jeugd en Gezin, Expertisecentrum Mentoring, Speelruimtebeleid/Landje voor de Buurt, Jaarlijkse actualisatie Lokaal preventief aanbod, Evaluatieonderzoek VIS2, Onderzoek naar zwerfjongeren in Overijssel, Programmatische aanpak loverboys, Long Stay beleid en Inzet vrijwillige steun in de jeugdzorg.

Onderwerp: Verkoop perceel met opstallen staande en gelegen langs de N347. (GM-beslissing d.d. 29-6-2009) Kenmerk: 2009/0095932

GS stemmen in met de verkoop van het voormalige steunpunt Enter aan de Gemeente Rijssen-Holten en de groenstrook daarbij. De opbrengst wordt gestort in de voorziening voor de bodemsanering en verkoop van provinciale vastgoedobjecten.

Onderwerp: Goedkeuring deelneming gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn en Twenterand in diverse vennootschappen als gevolg van de verkoop van aandelen Essent NV. (GM-beslissing d.d. 29-6-2009)
Kenmerk: 2009/0102593

Het College van GS heeft in haar vergadering van 23 juni j.l. besloten het verzoek tot goedkeuring ex-artikel 160 Gemeentewet van 21 Overijsselse gemeenten in verband met deelneming in diverse vennootschappen als gevolg van de transactiestructuur rond de verkoop van aandelen Essent aan RWE goed te keuren. GS hebben in diezelfde vergadering tevens besloten Gedeputeerde Klaasen te mandateren voor het afdoen van de eventueel nog te ontvangen verzoeken van de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn en Twenterand. Inmiddels zijn ook deze verzoeken ontvangen, zodat tot finale afhandeling kan worden overgegaan.

Onderwerp: Verzoek tot handhaving door Staatsbosbeheer Kenmerk: 2009/0083539

Conform besluitvorming van 7 april 2009 leggen Gedeputeerde Staten maatschap Ormel een last onder dwangsom op. De maatschap heeft in een perceel nabij het Natura-2000 gebied Engbertsdijksvenen nieuwe drainage laten aanleggen. De Natuurbeschermingswet 1998 laat dit niet toe. Daarom moet maatschap Ormel maatregelen nemen zodat er geen water via de nieuwe drainage kan worden afgevoerd.

Onderwerp: Voortgangsbrief Pieken in de Delta
Kenmerk: 2009/0087218

Het beleid van de provincie Overijssel gericht op versterking van economie en innovatie, krijgt onder meer vorm door uitvoering van het programma 'Pieken in de Delta Oost-Nederland (Pidon)' van het ministerie van Economische Zaken. Dit programma loopt van 2006 tot en met 2010 en wordt sinds januari 2009 uitgevoerd onder de noemer 'Sterktes in de Regio's'. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale staten over de voortgang in dit programma. Er is sprake van een groot aanbod van kwalitatief hoogstaande innovatieprojecten die goed bijdragen aan de ontwikkeling van de onderlinge verbindingen tussen de focusgebieden voeding, gezondheid en technologie. De provincie Overijssel heeft van 2006 tot en met 2008 ruim ¤ 10,7 miljoen bijgedragen aan 27 projecten met een projectomvang van ¤ 64,6 miljoen. Voor heel Oost-Nederland zijn in totaal 40 projecten gehonoreerd met een totaalomvang van ¤ 140,9 miljoen.

Onderwerp: Gemeentelijke culturele arrangementen 2009-2012 Kenmerk: 2009/0095524

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de volgende vijf gemeenten geselecteerd om deel te nemen aan de cultuurarrangementen voor de periode 2009-2012: Rijssen-Holten, Olst-Wijhe, Borne, Staphorst en Steenwijkerland. Er vindt nog besluitvorming plaats over de zesde gemeente. Met de cultuurarrangementen wil de provincie Overijssel samenwerking met en tussen gemeenten stimuleren en het beleid en de financiering van de gemeenten aanvullen om de culturele infrastructuur te versterken en actieve cultuurdeelname te bevorderen. Het aangaan van arrangementen met deze gemeenten houdt in dat deze gemeenten de komende vier jaar een extra financiële impuls van ¤ 50.000,-- per gemeente/per jaar krijgen voor het ontwikkelen of uitbreiden van cultuurbeleid. Hiervoor wordt een convenant per gemeente afgesloten, met daarin de prestaties en voorwaarden omschreven.

Onderwerp: Subsidie Duurzame energie en energiebesparing Overijssel 2009 (eerste tender) Kenmerk: 2009/0081693

Het Programma Energiepact Overijssel heeft de ambitieuze doelstelling om in 2020 een 30% lagere CO2-uitstoot te realiseren in Overijssel. Daarvoor draagt de provincie bij aan onderzoek en realisatie van duurzame energie, zoals windturbines, bio-energie-installaties en het onderzoek naar aardwarmte in de Koekoekspolder. Ook via de subsidieregeling 'duurzame energie en energiebesparing Overijssel' wordt bijgedragen aan de reductie van CO2-uitstoot. De tender van maart 2009 voor deze regeling was zeer succesvol met 76 aanvragen. In het Actieplan economische recessie Overijssel hebben Provinciale Staten ¤ 3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor energiesubsidies in 2009. Met een verhoogd subsidieplafond verlenen GS nu aan 49 projecten een subsidie. Dit zijn subsidies voor investeringen, haalbaarheidsonderzoeken en voorlichtings-projecten over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Met deze projecten kan een CO2-reductie van ruim 18 kton per jaar gerealiseerd worden, terwijl de totale ambitie voor dit jaar 100 kton CO2-reductie in Overijssel bedraagt. In totaal is er een investering van Overijsselse bedrijven van ca. ¤ 32 miljoen gemoeid met deze projecten, waarvan ¤ 19 miljoen voor 1 specifiek groot project. De overige projecten afgewezen omdat ze niet of onvoldoende voldoen aan de criteria.

Onderwerp: Beslissing op bezwaar ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht inzake Nbwet vergunning Prodeon BV, windturbinepark Kampen Kenmerk: 2009/0096497

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 aan Prodeon BV te Zwolle een vergunning verleend voor het plaatsen van vijf windturbines in de gemeente Kampen. Vanwege een wetswijziging zijn met ingang van 1 februari 2009 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd gezag. Tegen de vergunningverlening zijn 19 bezwaarschriften ingediend. De bezwaarmakers vinden dat de gevolgen van het project voor soorten en habitats niet voldoende onderzocht zijn en dat aan het onderzoek de verkeerde conclusies worden verbonden. In heroverweging vinden Gedeputeerde Staten de bezwaren gegrond. De bij de aanvraag overlegde gegevens zijn onvoldoende om tot een goede beoordeling te kunnen komen. De Natuurbeschermingswetvergunning wordt ingetrokken en Prodeon wordt in de gelegenheid gesteld de vergunningaanvraag voor 1 december 2009 aan te vullen. De bezwarenprocedure heeft relatief lang geduurd, ondermeer omdat de zaak eerst in Gelderland in behandeling is geweest. Recent hebben 10 bezwaarmakers ieder afzonderlijk Gedeputeerde Staten met een in gebreke stelling op grond van de verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen gemaand tot spoed. Na een in gebreke stelling hebben GS nog twee weken om te beslissen. Die termijn is met circa een maand overschreden waardoor dwangsommen verschuldigd zijn tussen ¤ 940,-- en ¤ 370,--.

Onderwerp: Subsidieverlening Programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel Tender 2009-1 Kenmerk: 2009/0094983

Het programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel 2008-2011 is een project van de Dynamische investeringsagenda (DIA) en onderdeel het programma Economische Innovatie. Het programma stimuleert economische innovatie van de non-profit en zakelijke dienstverlening door gerichte impulsen te geven in de maatschappelijke sectoren (onderwijs, wonen/zorg, creatieve industrie, overheidsdienstverlening en kennistransfer). Het programma is een vervolg op het actieprogramma Breedband 2005-2008 dat investeerde in een adequate breedbandinfrastructuur en in een aantal proefprojecten binnen een divers aantal maatschappelijke sectoren. In het nieuwe programma wordt nu 6 miljoen gebruikt om de opgedane ervaring te borgen en te gebruiken door brede opschaling en verspreiding van gerealiseerde toepassingen in de maatschappelijke sectoren met zowel economisch als maatschappelijk nut. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in innovatie en creatie van vernieuwende toepassingen. In de eerste tender van 2009 zijn 20 aanvragen bij de provincie Overijssel ingediend. Hiervan zijn er 9 door de GS gehonoreerd. Ook voor de komende jaren wordt actief gewerkt aan projecten in genoemde sectoren.

Onderwerp: Bestendigen evenementenbeleid
Kenmerk: 2009/0091403

Gedeputeerde Staten besluiten vast te houden aan het vastgestelde evenementenbeleid 2009-2011 en geen extra bijdragen toe te kennen aan evenementen die door het nieuwe beleid buiten de boot gevallen zijn of een lagere bijdrage gekregen hebben. Aanleiding voor deze heroverweging was een bezwaarschrift van het Countus Ballonspektakel.

Onderwerp: Plan eenmalige impuls rietsector Noordwest Overijssel Kenmerk: 2009/0090567

De rietsector vervult een markante rol in Noordwest-Overijssel. De rietteelt is drager van cultuurhistorie en landschappelijke waarden, en levert - hoe langer hoe meer - een belangrijk aandeel in het instandhouden van de natuurwaarden in het gebied. Om deze voor het gebied belangrijke waarden duurzaam te waarborgen heeft de Tweede Kamer in december 2008 bij amendement een bedrag van ¤ 3 miljoen beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben naar aanleiding van de motie Slager besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van ¤ 1 miljoen. De gemeente Steenwijkerland stelt een bedrag van ¤ 250.000,-- beschikbaar. Op verzoek van de minister sturen Gedeputeerde Staten haar een plan voor de besteding van deze middelen. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met alle betrokken partijen in Noordwest Overijssel: de overheden, de natuurbeheerders en de verenigingen van rietsnijders. Het plan voorziet in een investering in natuurbeheer in de vorm van een extra bijdrage aan de riettelers voor hun werkzaamheden ten behoeve van de natuur; in een investering in een proef voor het afvoeren en verwerken van rietafval (biomassa), en in een investering in ondernemerschap en promotie van de rietsector. De kosten van het plan bedragen ruim ¤ 4,5 miljoen, waarvan het rijk ¤ 3 miljoen bijdraagt en de regio ruim ¤ 1,5 miljoen.

Onderwerp: Afwegingskader voorfinanciering
Kenmerk: 2009/0064274

Door ontwikkelingen op provinciaal- en rijksniveau, zoals het eerder willen behalen van maatschappelijke doelen, is er behoefte aan een actueel beleidskader voor het aangaan van voorfinanciering. Met vaststelling van deze nota ontstaat een nieuw afwegingskader voor het aangaan van voorfinanciering. Hierover zullen Provinciale Staten per brief worden geïnformeerd.

Onderwerp: Brief aan PS van dhr. Juninck inzake een lokale aangelegenheid Kenmerk: 2009/0097933

GS informeren Provinciale Staten (PS), dhr. F.A. Juninck en B&W van Hengelo schriftelijk over de reactie op de brief van de heer Junink, gericht aan PS. De brief wordt ter afdoening doorgezonden aan B&W van hengelo.

Onderwerp: Goedkeuren bestemmingsplan "Carmel Inslag", gemeente Oldenzaal Kenmerk: 2009/0100000

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten (zuid)westen van het centrum van Oldenzaal. Het plangebied wordt met de klok mee begrensd door de Primulastraat, de Hengelosestraat, de Spoorstraat, de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal, de Ossenmaatstraat en de provinciale rondweg N342. Het plan heeft tot doel de bestaande situatie juridisch-planologisch vast te leggen en de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren.

Opgenomen ontwikkelingen zijn woningbouw (30 woningen) op het voormalige tenniscomplex aan de Ada Kokstraat, de bouw van een dienstwoning bij de moskee aan de Berkstraat en een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming "winkel" op het perceel aan de Kastanjestraat 19b te wijzigen in de bestemming "wonen". Voor de eerste twee ontwikkelingen zijn inmiddels de benodigde vrijstellingen van het bestemmingsplan en bouwvergunningen afgegeven en onherroepelijk. Tot slot is een drietal ontwikkelingslocaties buiten het bestemmingsplan gelaten, omdat deze ontwikkelingen nog onvoldoende concreet zijn uitgewerkt. Voor deze projecten zal een aparte procedure gevolgd worden.

Onderwerp: Bestemmingsplan "Olst", gemeente Olst-Wijhe. Kenmerk: 2009/0094209

Het bestemmingsplan Olst heeft betrekking op de bebouwde kom van Olst en heeft als doel de oude bestemmingsplannen te actualiseren. Er zijn drie bedenkingen ontvangen waarvan er twee buiten beschouwing worden gelaten. Deze reclamanten hebben geen zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. De derde bedenking wordt deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Goedkeuring wordt onthouden aan een woonbestemming op de locatie Industrieweg 7 te Olst.

Onderwerp: Bestemmingsplan "Naoorlogse wijken", gemeente Hengelo Kenmerk: 2009/0097207

In het bestemmingsplan "Naoorlogse wijken" (gemeente Hengelo) ligt de nadruk vooral op het vastleggen van de bestaande situatie. Tevens wordt in dit bestemmingsplan voorzien in enkele nieuwe woningen. Er zijn twee bedenkingen ontvangen. Beide worden ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan kan in zijn geheel worden goedgekeurd.

Onderwerp: Goedkeuring bestemmingsplan "Kom Schalkhaar 2005", gemeente Deventer Kenmerk: 2009/0098345

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan "Kom Schalkhaar 2005" van de gemeente Deventer goedgekeurd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kern Schalkhaar en betreft een actualisering van de vigerende bestemmingsplannen, partiële herzieningen en planwijzigingen voor de kern, met uitzondering van de geplande uitbreidingslocaties. Het plan legt hoofdzakelijk de bestaande situatie binnen de kom vast. Wel is er een drietal ontwikkelingen in het plan opgenomen. Dit betreft verplaatsing van het volkstuinencomplex naar de Oude Rielerweg en woningbouw aan zowel het Mensinksdijkje als aan de Oerdijk (voormalige Grouwstra locatie).

Onderwerp: Wijziging Grondwateronttrekking (WKO) WAVIN Hardenberg: geen MER-plichtige activiteit. Kenmerk: 2009/0095495

WAVIN Hardenberg heeft het voornemen om op de locatie Hardenberg de bestaande grondwateronttrekking ten behoeve Warmte-Koude Opslag (WKO) te wijzigingen. De omvang van deze wijziging in de WKO is zodanig dat geen milieu-effectrapport (MER) nodig is, tenzij de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Dit is geregeld in het Besluit milieu-effectrapportage 1994. Op basis van de door Wavin ingediende aanmeldingsnotitie en bijbehorende aanvraag, waarin het voornemen is beschreven en waarin ook de effecten voor het milieu zijn beschreven, heeft GS besloten dat het opstellen van een milieu-effectrapport voor deze wijziging van de grondwateronttrekking niet nodig is.

Onderwerp: pMJP brief 2009
Kenmerk: 2009/0099881

Met de ondertekening van de convenanten in 2008/2009 met alle gebieden in Overijssel is het Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (pMJP) bijna volledig geprogrammeerd. Net als voorgaande jaren worden de gebiedspartners in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 november een actualisatie in te dienen en aanvullende prestaties aan te vragen. Gedeputeerde Staten brengen de BGO's hiervan met een brief op de hoogte.

Onderwerp: Resultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders; Jaarstukken Vitens NV; Jaarverslagen Vitens-Evides International en Water for Life. Kenmerk: 2009/0096612

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de resultaten van de Algemene vergadering voor Aandeelhouders van Vitens NV, gehouden op 15 juni 2009, en over de jaarverslagen van Vitens-Evides International en van het klantenfonds Water for Life. De aandeelhouders van Vitens NV hebben ingestemd met het Jaarverslag en de Jaarrekening van Vitens NV over 2008.

Onderwerp: Aanvullende opdracht inrichting Beulakerpolder in landinrichting Noordwest Overijssel.

Kenmerk: 2009/0078271

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel een aanvullende opdracht gegeven om in de Beulakerpolder, naast de aanleg van 109 hectare "Nieuwe natuur", ook de mogelijkheid te creëren om 496.000 m3 water te bergen in de Beulakerpolder. De mogelijkheid voor waterberging wordt gerealiseerd om bij hevige regenval een deel van het overtollige water te kunnen bergen om overstroming elders te kunnen voorkomen.

Onderwerp: Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) Kenmerk: 2009/0097871

GS hebben het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) gewijzigd. Het Ubs bevat criteria en procedures voor subsidieverlening door de provincie. Nieuw zijn de subsidiemogelijkheden voor energiemaatregelen in de bestaande woningvoorraad in Overijssel en voor asbestsanering van de bodem voor particulieren en agrariërs. Ook nieuw is dat de regeling 'Podiumplan' wordt uitgebreid naar programmering van landelijk podiumkunstenaanbod. Verder gaat het veelal om inhoudelijk kleinere of technische wijzigingen.

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende de besteding van zogenaamde Aboutaleb-gelden Kenmerk: 2009/0094959

De Provinciale Statenfractie van Solidara heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de besteding van de zogenaamde Aboutaleb-gelden door gemeenten in Overijssel. In haar antwoord aan Solidara stelt GS dat inventarisatie van de besteding en stimulering door de provincie Overijssel van de besteding van de Aboutaleb-gelden niet wenselijk is en in strijd is met de afspraken tussen het rijk en provincies over de rol en taken van de provincies binnen het terrein van zorg en welzijn.

Onderwerp: Stand van zaken steunfunctietaken.
Kenmerk: 2009/0080733

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken m.b.t. de fusie tussen SVWO/Arcon en Variya. Naar verwachting zal per 15 juni de Stichting SVWO door haar eigen bestuur worden opgeheven. De activiteiten van SVWO zijn ondergebracht bij de nieuwe Stichting SVWO/Arcon. In opdracht van de nieuwe Stichting SVWO/Arcon en Variya vindt er momenteel een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om samen te gaan.

Onderwerp: Europese programma's, Afronding Doelstelling 2-programma 2000-2006 en voortgang Operationeel Programma 2007-2013 regio Oost-Nederland Kenmerk: 2009/0100130

In samenwerking met de provincies Gelderland en Utrecht is in de afgelopen jaren het Doelstelling 2-programma 2000/2006 Regio Oost-Nederland uitgevoerd. Volgens de laatste gegevens is het beschikbare budget aan Europese middelen ter grootte van ¤ 148 miljoen geheel besteed.

In samenwerking met Gelderland wordt het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2007-2013 gerealiseerd. Dit programma wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In het Operationeel Programma worden innovatieprojecten van het bedrijfsleven ondersteund en projecten van de stedelijke netwerken en steden die gericht zijn op het versterken van het innovatieklimaat. Binnen dit programma wordt aan 1 project bijdragen beschikbaar gesteld: · Het geheim van Graaf Sassendonk
Dit is een toeristisch/recreatief project van het Regionaal Bureau voor Toerisme Vechtdal-Ijsseldelta dat vooral is gericht op de jeugd tussen 8 en 14 jaar. .

Voor dit project wordt een bijdrage uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling beschikbaar gesteld van in totaal maximaal ¤ 597.432 een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken van maximaal ¤ 298.716 en een provinciale bijdrage van in totaal maximaal ¤ 298.716.

Onderwerp: Tijdelijke regeling kunstproducties Oost Nederland Kenmerk: 2009/0094994

Dit najaar maken de provincies Overijssel en Gelderland samen een start met het Productiefonds Oost- Nederland. Het doel van dit fonds is het vergroten van de dynamiek, diversiteit en vitaliteit van de kunstensector in Oost Nederland. Met dit fonds wordt indirect beoogd het behoud en versterken van talent voor dit landsdeel. Het jaar 2009 wordt als aanloopjaar beschouwd. Op 30 juni 2009 is daarvoor een tijdelijke regeling vastgesteld die bedoeld is voor aanvragen uit alle kunstdisciplines. De aanvragen zullen in de tweede helft van 2009 worden beoordeeld door een adviescommissie. Mogelijke aanvragers kunnen via de websites van de provincies Overijssel en Gelderland informatie vinden over de manier waarop de aanvraag moet worden ingediend en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen.

Onderwerp: Plan van aanpak Kwaliteit Overijssels -lokaal en provinciaal- Bestuur / pilot interbestuurlijk toezicht Kenmerk: 2009/0101569

GS hebben kennis genomen van de voortgang rond de pilot interbestuurlijk toezicht in het kader van Kwaliteit Overijssels -lokaal en provinciaal- bestuur. Vóór de zomer informeren zij PS hierover en schetsen zij het verdere plan van aanpak.

Onderwerp: Visitatierapport ILG Werk in uitvoering Kenmerk: 2009/0089657

De Visitatiecommissie onder voorzitterschap van de heer mr. J.A.M. Hendrikx heeft in opdracht van het Interprovinciaal Overleg onderzocht op welke wijze de provincies uitvoering geven aan de tijdige en effectieve uitvoering van de afspraken in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De Commissie spreekt haar overtuiging uit in een succesvolle realisatie van het ILG en de rol van de provincie daarin. Gedeputeerde Staten van Overijssel nemen met instemming kennis van conclusies en aanbevelingen in het rapport. Gedeputeerde Staten overleggen met GS van Gelderland over de uitwerking van deze aanbevelingen. Gedeputeerde Staten van Overijssel informeren Provinciale Staten over hun bevindingen. Zij informeren hen ook in hoofdlijnen over de voorbereiding op de Midterm review van het ILG in 2010.

Onderwerp: Openstelling Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderijen Overijssel 2005 (VIV) voor de derde tranche najaar 2009. Kenmerk: 2009/0094032

De Beleidsregel Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Overijssel 2005 (VIV) biedt intensieve veehouders in extensiveringsgebied de mogelijkheid hun bedrijf te verplaatsen naar een duurzame locatie in landbouwontwikkelingsgebied. Gedeputeerde Staten hebben de VIV voor een derde keer opengesteld voor deelname. Bedrijven kunnen zich van
1 augustus 2009 tot en met 30 september 2009 bij de provincie aanmelden.

Onderwerp: Evaluatie Subsidieverlening Nieuwe Stijl Kenmerk: 2009/0099393

De Provincie Overijssel werkt nu ruim twee jaar met een nieuwe manier van subsidie verlenen, de Subsidieverlening Nieuwe Stijl Overijssel (SNSO). Deze nieuwe manier stelt de door de subsidieontvanger te realiseren prestaties centraal. Die prestaties zorgen er voor dat door Provinciale Staten vastgestelde provinciale doelen bereikt worden. Provinciale staten hebben gevraagd om een evaluatie van de nieuwe manier van subsidieverlening. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een werkconferentie te organiseren, als voorbereiding op die nog uit te voeren evaluatie.

Onderwerp: Concept programmabegroting 2010
Kenmerk: 2009/0091341

GS nemen kennis van de stand van zaken in de voorbereiding van de begroting 2010 en bespreken de conceptversie van de programmateksten 2010.

Onderwerp: Overleg GS en Raad van Bestuur Saxion 30 juni 2009 Kenmerk: 2009/0098181

Op 30 juni vindt een overleg plaats tussen Gedeputeerde Staten en de Raad van Bestuur van hogeschool Saxion. Er zal onder andere gesproken worden over de rol van de hogeschool als kennisinstelling en samenwerking op het gebied van jeugdzorg en energie en duurzaamheid.