Gemeente Abcoude


Gemeenteraad stelt woonvisie vast

De gemeenteraad van Abcoude heeft in haar vergadering van 18 juni jongstleden de woonvisie Abcoude 2009 2014 vastgesteld. In de woonvisie legt het college van burgemeester en wethouders uit wat hun visie is op de woningbehoefte in Abcoude. Het belangrijkste uitgangspunt van de gemeente is dat alle inwoners en de mensen die sociaal of economische gebonden zijn aan de gemeente Abcoude een passende huisvesting kunnen krijgen.

Differentiatie Om deze doelstelling te bereiken moet er in de toekomst gedifferentieerd gebouwd worden. Het blijkt namelijk dat er zowel onder jongeren als onder gezinnen als onder ouderen behoefte bestaat aan een woning binnen de grenzen van de gemeente Abcoude. Daarnaast zijn er woningen nodig in uiteenlopende prijsklassen. In de woonvisie worden om deze reden een viertal speerpunten genoemd. In de eerste plaats moeten er voldoende woningen worden gebouwd om te kunnen voorzien in de eigen behoefte. Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad worden aangepast aan de huidige behoeften. Ten derde moet er gebouwd worden voor alle doelgroepen. Dit zijn, huishoudens met een beperkt inkomen, starters, senioren, zorgbehoevenden en welgestelden. Als laatste uitgangspunt wordt duurzaamheid genoemd, waarbij er met name gekeken wordt naar het ontwikkelen van energiezuinige woningen.

Hoewel de gemeenteraad uiteindelijk besloten heeft tot het veststellen van de woonvisie is dit niet zonder slag of stoot gegaan. Binnen de verschillende politieke partijen, zowel in de coalitie als in de oppositie, leefden er andere gedachten dan in de woonvisie verwoord stonden. Met name over de uitbreidingswijk de Winkelbuurt toonde de gemeenteraad zich verdeeld. Toch is de visie uiteindelijk met een meerderheid van stemmen aangenomen. Over de Winkelbuurt buigt de gemeenteraad zich in haar volgende vergadering die plaatsvindt op dinsdag 7 juli vanaf 20.30 uur.
---

2 juli 2009

grieppandemie