Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamervragen over de illegale kap van bomen ten behoeve van de landbouw

02 juli 2009 - kamerstuk

Kamerbrief waarin de minister, mede namens haar collega van VROM, ingaat op vragen over illegale kap ten behoeve van de landbouw. De minister gaat onder meer in op de speelruimte die de Boswet biedt.

Meer informatie

> Retouradres 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 2 juli 2009
Betreft Kamervragen over de illegale kap van bomen ten behoeve van de landbouw
Pagina 1 van 4
Onze referentie
NLP.2009-1239
Uw referentie
2009Z09392
Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de vragen van het lid Dibi (GroenLinks) over de illegale kap van bomen ten behoeve van de landbouw. Deze vragen werden mij toegestuurd op 20 mei 2009 onder nummer 2009Z09392.

1
Kent u het bericht "Provincies slaan alarm om illegale bomenkap"?
1) Metro, maandag 18 mei 2009
Ja.

2
Deelt u de zorg van de provincies als het gaat om het illegaal kappen van bomen? Ik vind het evenzeer als de provincies belangrijk dat de Boswet zorgvuldig wordt nageleefd en dat de handhaving van deze wet op orde is.
3
Bent u bereid een totaaloverzicht te sturen van het aantal hectaren met illegaal gekapte bomen per provincie in 2008? Zo nee, waarom niet? Hieronder heb ik het totaaloverzicht met de gegevens over 2008 opgenomen. Het gaat om illegale vellingen, welke door de provincies zijn geconstateerd. Natuur, Landschap en
Platteland
Datum

2 juli 2009
Onze referentie
NLP.2009-1239
Pagina 2 van 4
Provincie Totale
oppervlakte
(hectare)
Groningen 1,5
Friesland 2,1
Drenthe 4,3
Overijssel 9,4
Gelderland 6,5
Flevoland -
Utrecht 4,2
Noord-Holland 2,2
Zuid-Holland 0,9
Zeeland 4,5
Noord-Brabant 4,3
Limburg 2,5
4
Op welke wijze controleren de bevoegde autoriteiten het illegaal kappen van bomen?
De meeste illegale vellingen worden opgespoord aan de hand van meldingen bij provincies door terreinbeherende organisaties, gemeenten, politie, burgers en niet bij de provincies werkzame buitengewone opsporingsambtenaren. Daarnaast komen illegale vellingen aan het licht bij fysieke controles van medewerkers van de provincies.
5
Op welke wijze treden bevoegde autoriteiten op tegen het illegaal kappen van bomen?
Hier wordt op twee manieren tegen opgetreden.
In de eerste plaats wordt de eigenaar van de grond gewezen op de herplantingsverplichting van de Boswet. Daarnaast kan door de provincie vanwege het illegaal kappen proces-verbaal worden opgemaakt, dat wordt doorgezonden naar het Openbaar Ministerie. Meestal wordt de eigenaar-gebruiker of de gebruiker geverbaliseerd. Op een overtreding van de Boswet is de Wet op de economische delicten van toepassing.
6
Op welke wijze wordt er aan de herplantingsplicht uitvoering gegeven? Net als in een gewone situatie na een melding van een voorgenomen kap op grond van de Boswet, geldt hier dat de eigenaar binnen drie jaar moet herbeplanten met inachtneming van het Besluit herbeplanting artikel 3. Dit houdt in dat de herbeplanting op dezelfde grond moet plaatsvinden waar de gevelde bomen stonden, dat de herbeplanting bosbouwkundig verantwoord is en dat de oppervlakte tenminste even groot moet zijn. De provincies zien erop toe dat herbeplanting volgens de gestelde eisen plaatsvindt. Natuur, Landschap en
Platteland
Datum
2 juli 2009
Onze referentie
NLP.2009-1239
Pagina 3 van 4
De controle of daar gevolg aan wordt gegeven, ligt bij de provincie. Als niet binnen de gestelde tijd is herbeplant, stuurt mijn departement een waarschuwing naar de eigenaar van de grond. Als er dan geen herbeplanting plaatsvindt, kan proces-verbaal worden opgemaakt door de opsporingsambtenaren van de provincies, vanwege het niet voldoen aan de herplantingsplicht. Het is ook mogelijk een compensatieverzoek in te dienen. Bij goedkeuring mogen de bomen elders herbeplant worden.
7
Worden de verdachten van het illegaal kappen civielrechtelijk aansprakelijk gesteld, indien zij geen eigenaar zijn van de gronden? Zo neen, waarom niet? De handhaving van de Boswet verloopt langs het strafrechtelijk spoor voor personen, die geen eigenaar zijn van de grond. Eigenaren kunnen, wanneer zij schade lijden door een kap van bomen op hun percelen, desgewenst een civiele actie uit onrechtmatige daad instellen.
8
Worden de verdachten van het illegaal kappen middels bestuursdwang gesommeerd de oorspronkelijke situatie te herstellen? Zo neen, waarom niet? Nee, de Boswet kent niet de mogelijkheid tot bestuursdwang. 9
Is het mogelijk dat agrariërs illegaal gekapte gronden bij het aanvragen van subsidie aanmelden als landbouwgrond? Zo ja, hoe wordt voorkomen dat zij hier voor beloond worden?
Dit is niet uit te sluiten, hoewel de genoemde cijfers in antwoord 3 erop wijzen dat dit niet veel kan voorkomen. Bij een aanmelding op grond van Regeling GLBinkomenssteun 2006 wordt beoordeeld of voldaan is aan de voorwaarden voor toekenning van een bedrijfstoeslagregeling.
Daarbij is de feitelijke situatie of er sprake is van landbouwgrond bepalend. Voor sanctionering van illegale kap zijn andere instrumenten beschikbaar, zoals in bovenstaande antwoorden beschreven.

10
Is het waar dat de handhaving van de Boswet een rijkstaak is, die gedelegeerd is aan de provincies? Zo ja, welke instructies zijn aan deze delegatie meegegeven? Op grond van het akkoord over de Decentralisatie-impuls Natuur en Landinrichting (DI-akkoord) dat namens de provincies en het Rijk is gesloten tussen respectievelijk het IPO en het ministerie van LNV is per 1 januari 1996 de uitvoering van een aantal Boswettaken, waaronder de handhaving van deze wet, op gronden die niet door het Rijk worden beheerd, gedecentraliseerd. Destijds is overeengekomen dat zowel het bestuurlijk toezicht, als de strafrechtelijke handhaving voortaan door de provincies worden uitgeoefend.
Natuur, Landschap en
Platteland
Datum
2 juli 2009
Onze referentie
NLP.2009-1239
Pagina 4 van 4
De handhavingscapaciteit en instrumenten die hiervoor worden ingezet, worden door de provincies zelf bepaald en zijn afgestemd op de provinciale situatie. De handhavingscapaciteit verschilt per provincie. Dit is ook één van de uitgangspunten van het gesloten convenant over de handhaving van de natuurwetgeving, dat ik u op 1 juli 2008 heb gestuurd (TK 2007-2008, 31 379, nr. 3).
11
Kunt u de garantie geven dat illegaal gekapte gronden niet in gebruik genomen mogen worden voor de landbouw? Zo neen, waarom niet? Die garantie kan ik niet geven. Wel is het zo dat de Boswet een hoog nalevingspercentage kent. Ik verwijs u naar mijn, in het antwoord op vraag 10, genoemde brief.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Natuur, Landschap en
Platteland
Prins Clauslaan 8

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
www.minlnv.nl