Gemeente Valkenswaard

Ontwerpbesluiten over geluid en ruimtelijke ordening Europalaan

Ontwerpbesluiten over geluid en ruimtelijke ordening Europalaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni een ontwerpbesluit genomen voor hogere grenswaarden op basis van de Wet geluidhinder voor de Europalaan. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 juli tot en met 19 augustus ter inzage. In diezelfde periode liggen ook de stukken voor twee vrijstellingsprocedures Ruimtelijke Ordening ter inzage in het gemeentehuis. Hierover nam het college al eerder een besluit.

Geluidprocedure
De reconstructie van de Europalaan is gericht op het veiliger kunnen verwerken van meer verkeer. Dat betekent ook relatief meer geluid. Daarvoor heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit genomen voor hogere grenswaarden op basis van de Wet geluidhinder. Grofweg gezegd vraagt het college hiermee om de regels die gelden voor geluidhinder binnen de bebouwde kom, te mogen overschrijden. Aan die overschrijding zijn overigens wel stringente grenzen gesteld. Bovendien moeten maatregelen worden genomen om de overschrijding tot een minimum te beperken.

De ruimtelijke ordeningsprocedures
Om de Europalaan geschikt maken als stroomweg moeten zowel de kruising Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat als de kruising Europalaan/Zuidelijke Randweg/De Vest worden aangepast. In beide gevallen komt er een rotonde. Hiervoor is meer ruimte nodig dan de huidige kruispunten nodig hebben. Er moeten dus stukjes grond worden gebruikt die nu geen verkeersbestemming hebben. Officieel past de aanleg van de rotondes daarom niet in de geldende bestemmingsplannen. Daarvoor moet de gemeente dus vrijstelling vragen met een procedure op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Onderdeel van deze procedure is het ter inzage leggen van het
ontwerp-vrijstellingsbesluit en de ruimtelijke onderbouwing. Hierin staat precies waarvoor en waarom vrijstelling wordt aangevraagd.

Inzage en inspraak
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid én het ontwerpvrijstellingsbesluit liggen vanaf 9 juli voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Een persoonlijk toelichting op de stukken is mogelijk. U moet daarvoor telefonisch een afspraak maken. Voor een afspraak over de geluidprocedure belt u met (040) 208 36 12. Voor een toelichting op de ruimtelijke ordening procedures belt u met 040-208 35 85. Op- en aanmerkingen op de ontwerpbesluiten kunt u tot en met 19 augustus indienen. U kunt dat mondeling doen (via bovenstaande telefoonnummers) of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.

Na de inzagetermijn en eventuele verwerking van op- en aanmerkingen, gaan de ontwerpbesluiten voor de RO-procedures naar de gemeenteraad. Deze beslist vervolgens of er een verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. De termijn voor het afgeven van zo'n verklaring is acht weken. Pas dan kan de vrijstelling worden verleend.

Voor het nemen van een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is het college het bevoegd gezag. Hierover hoeft de gemeenteraad dus geen besluit te nemen.

Nieuwsbrief nummer 2
Rondom de reconstructie van de Europalaan voert de gemeente een actief en uitgebreid communicatietraject. De omwonenden van de Europalaan en diverse belangenorganisaties ontvangen rond 10 juli de tweede nieuwsbrief over het project. Hierin staat, naast bovengenoemde informatie over de ontwerpbesluiten, ook informatie over de civiel- en cultuurtechnische voorbereidingen.

De nieuwsbrief is vanaf 10 juli voor geïnteresseerden gratis af te halen in het gemeentehuis en de bibliotheek. Hij is dan ook te raadplegen via deze website. U kiest links op de openingspagina voor de knop 'Dossiers' en vervolgens voor de optie 'Europalaan'.