Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamervragen over innovatieve projecten op de Floriade

02 juli 2009 - kamerstuk

Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen waarin de minister meldt dat het belangrijk is dat de kabinetsdoelstellingen ten aanzien van duurzamheid en innovatie op de Floriade van 2012 zichtbaar worden.

Meer informatie

> Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 2 juli 2009
Betreft Kamervragen over innovatieve projecten op de Floriade Pagina 1 van 2

Onze referentie
DRZZ/2009-2060
Uw referentie
2009Z10990
Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u, mede namens mijn ambtgenoot van EZ, de antwoorden op de vragen inzake de Floriade van de leden Koopmans (CDA) en Wilders (PVV).
1
Kunt u uiteenzetten op welke wijze het aangenomen amendement Koopmans/Wilders 1) wordt uitgevoerd? 2)
Het amendement beoogt een jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro over een periode van vijf jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding van de Floriade 2012.
Conform het amendement is in de LNV-begroting meerjarige dekking voorzien op post 26.15 Kennisontwikkeling en innovatie.
Vanaf 2007 verstrekt LNV jaarlijks 1 miljoen euro subsidie aan de Regio Venlo Gemeenten onder voorwaarden. Belangrijke voorwaarde is dat de subsidie wordt aangewend om invulling te geven aan de beleidsthema's duurzaamheid, innovatie en gezondheid.

2
Ziet u mogelijkheden om via de inzet van innovatiemiddelen in combinatie met middelen van de regio bij te dragen aan innovatieve projecten op de Floriade? Die mogelijkheden zie ik zeker. Ik hecht eraan dat de kabinetsdoelstellingen waaronder innovatie en duurzaamheid op de Floriade zichtbaar worden. Naast de financiële bijdrage van LNV via het amendement Koopmans en Wilders, verkent het ministerie van EZ op dit moment, samen met SenterNovem, de mogelijkheden om innovatieve projecten zichtbaar te maken. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan ondersteuning van demonstraties uit de innovatieprogramma's en het organiseren van inkomende missies die voor de Floriade relevant zijn. Wanneer deze mogelijkheden bekend zijn, zal worden bezien welke ondersteuning eventueel ingezet kan worden. Inzet van landelijke en regionale innovatiemiddelen kan ook tot de mogelijkheden behoren. Directie Regionale Zaken
Vestiging Zuid
Datum
2 juli 2009
Onze referentie
DRZZ/2009-2060
Pagina 2 van 2

3
Ziet u mogelijkheden om, zoals gebruikelijk, een Rijkspaviljoen op te richten op het Floriadeterrein?
Het kabinet onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor de realisatie van een rijksbrede overheidsinzending.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Directie Regionale Zaken
Vestiging Zuid
Keizersgracht 5
5611 GB Eindhoven

Postbus 6111
5600 HC Eindhoven
www.minlnv.nl


1) Kamerstuk 30 800 XIV, nr. 36

2) L1, 9 juni 2009