Gemeente Helmond


Nieuwe aanpak geluidsoverlast Havenplein

De gemeente Helmond is bezig met een nieuwe aanpak, die moet leiden tot een oplossing voor de geluidsoverlast van horecabedrijven bij het Havenplein.

Deze nieuwe aanpak wordt gepresenteerd tijdens het Groot Horecaoverleg op maandag 20 juli.

In september 2008 zijn door de gemeente Helmond in het gebied rondom het Havenplein een aantal geluidsmetingen uitgevoerd. Daarbij is een ruime overschrijding van de wettelijke geluidsnormen in dit gebied vastgesteld.

Maatwerkvoorschriften

Naar aanleiding van de uitkomsten van de geluidsmetingen zijn aan twaalf horecabedrijven aan de Havenweg en Kasteellaan maatwerkvoorschriften opgelegd, die bestaan uit: ramen en deuren dicht en geen muziekinstallaties of geluidsboxen buiten het gebouw of in de aanbouw. In die gevallen waar bij latere controle overtreding van deze maatwerkvoorschriften werd geconstateerd, zijn door de gemeente dwangsommen opgelegd.

Uitspraak Raad van State

De betrokken horecaondernemers hebben tegen de opgelegde maatwerkvoorschriften een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State. Op 20 mei j.l. heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Strekking van de uitspraak is dat een geluidsmeting die het geluidsniveau van een heel gebied meet, niet mag worden gebruikt om individuele cafés maatwerk op te leggen. Gevolg hiervan is dat de maatwerkvoorschriften ingetrokken moeten worden.

Intrekking maatwerkvoorschriften

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State hebben Burgemeester en wethouders van Helmond besloten om de opgelegde maatwerkvoorschriften en dwangsommen in te trekken. Iedere betrokken ondernemer krijgt hiervan een intrekkingsbeschikking. Voorts is de gemeente bezig met de uitwerking van een nieuwe aanpak van de geluidsproblematiek. Tijdens het Groot Horecaoverleg op maandag 20 juli wordt dit plan van aanpak gepresenteerd aan de horecaondernemers.

Toename overlast door rookverbod

Na de invoering van het rookverbod is het aantal klachten van geluidsoverlast bij het Havenplein aanmerkelijk toegenomen. De reden is onder meer dat rokers langere tijd buiten blijven staan en een aantal horecaondernemers vervolgens deuren en ramen open zet om muziek ook buiten ten gehore te brengen. Een aantal ondernemers zet zelfs geluidsboxen buiten. Voor deze problemen zoekt de gemeente Helmond al langere tijd een oplossing. Tot nu toe trad de politie soms op en was het weer een tijd rustig. De gemeente Helmond zoekt nu naar een structurele oplossing.