Provincie Noord-Holland

Datum

2-7-2009

Onderwerp

Ontheffingen Flora- en faunawet verstrekt

J.E.C. Duijn

De provincie heeft in mei en juni een aantal ontheffingen afgegeven voor het verjagen en doden van dieren in het kader van schadebestrijding en voorkomen van dierenleed.

Personen die gebruik willen maken van één of meerdere ontheffingen kunnen een doormachtiging aanvragen bij de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE). De provincie vertrouwt erop dat de aanvragen voor doormachtigen zo snel mogelijk verwerkt worden.

De provincie kan ontheffingen verlenen op de Flora- en faunawet, die is gericht op de bescherming van wilde dieren en planten, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden verjagen of doden toestaat. Het gaat om ontheffingen voor de knobbelzwaan, meerkoet, haas, damhert, ree, vos, wilde eend en overzomerende ganzen. Aanvragen van een machtiging kan via de FBE Noord-Holland (zie www.fbenoordholland.nl).

Benodigde papieren
Niet iedereen mag zomaar gebruik maken van de ontheffingen. Men moet beschikken over een grondgebruikersverklaring, een kopie van de ontheffing of een kopie van de machtiging en bij gebruik van geweer een jachtakte. De ontheffingen gelden voor heel Noord-Holland, met uitzondering van Natura 2000-gebieden.

Preventie en controle
In veel gevallen mag afschot pas plaatsvinden wanneer de grondbezitter eerst andere middelen heeft ingezet om de dieren te verjagen. Zoals het plaatsen van vlaggen of knalapparaten. Ook dit staat in de ontheffing vermeld. Daarnaast worden in heel Noord-Holland dagelijks controles uitgevoerd door provinciale opsporingsambtenaren. Zij kijken of de regels rond beheer, schadebestrijding en jacht juist worden nageleefd en of de benodigde papieren op orde zijn.

Faunabeheerplan
De ontheffingen op de Flora- en faunawet worden verstrekt op basis van een geldig faunabeheerplan, opgesteld door de FBE. Dat plan is in april vastgesteld. Door het ontbreken van een geldig faunabeheerplan van de FBE, konden er gedurende enkele maanden in Noord-Holland geen ontheffingen worden verstrekt.