Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk VENW/IVW-2009/10502

Uw kenmerk Datum 2 juli 2009 -

Onderwerp Gewijzigde beleidsregel boetebeleid Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

In mijn brief van 27 januari 2009 heb ik u mijn voornemen aangekondigd om de bestaande beleidsregel boeteoplegging voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer door taxi's te wijzigen.

Bijgevoegd treft u deze gewijzigde beleidsregel, die thans in de Staatscourant is gepubliceerd en daarmee van kracht is geworden. De belangrijkste wijzigingen betreffen het maximeren van de boete per boetebeschikking en het onderscheid in `harde' en `zachte' overtredingen, waarbij de `zachte' staan voor administratieve fouten waarvan in redelijkheid mag worden aangenomen dat er geen sprake was van (de intentie tot) fraude.
Zoals gemeld in mijn brief van 27 januari 2009 zijn de handhavinginstructies voor de inspecteurs aangepast, om in de toepassing tot rechtsgelijkheid te komen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

a

Pagina 1 van 1