Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901
2500 EX Den Haag
2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk VenW/DGLM-2009/2469

Uw kenmerk Datum 2 juli 2009 -

Onderwerp Onderzoek naar vervolg VERS-subsidieregeling voor binnenschepen Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

De subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen ("VERS-regeling") subsidieert investeringen die leiden tot betere, niet wettelijk vereiste milieuprestaties van binnenscheepsmotoren. De regeling is in 2006 van start gegaan en loopt tot en met 2010.

In mijn beleidsbrief "Varen voor een Vitale Economie", die ik in november 2007 naar de Tweede Kamer heb gestuurd, heb ik aangekondigd samen met het Ministerie van VROM te zullen onderzoeken wat een zinvol en haalbaar vervolg van de VERS-regeling na 2010 is. Daarbij is vermeld dat de resultaten van dit onderzoek begin 2009 aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden.

Voorafgaand aan dit onderzoek wordt de huidige VERS-regeling in opdracht van het Ministerie van VROM door SenterNovem geëvalueerd. Deze evaluatie, die waardevolle informatie levert waarmee een eventueel vervolg van de VERS- regeling vorm kan worden gegeven, is nog niet gereed. Hierdoor is het nog niet mogelijk geweest het onderzoek naar een zinvol en haalbaar vervolg van de VERS-regeling af te ronden.

Naar verwachting zullen de resultaten van het onderzoek in het najaar beschikbaar zijn. Ook bij oplevering in het najaar resteert voldoende tijd om een eventueel vervolg van de VERS-regeling na 2010 in te stellen. Zoals gezegd loopt de huidige VERS-regeling nog door tot en met 2010.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

a

Pagina 1 van 1