Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901
2500 EX Den Haag
2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk CEND/HDJZ-2009/719 sector SCH

Datum 2 juli 2009 Uw kenmerk
---
Onderwerp Voorhang ontwerp besluit wijziging diverse scheepvaartreglementen Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

Ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, doe ik u hierbij een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur toekomen, houdende vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995, het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Scheepvaartreglement territoriale zee, het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en het Besluit houdende het van toepassing verklaren van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972.

Tevens wordt het ontwerp met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant gepubliceerd, om iedereen gedurende dertig dagen in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk aan mij kenbaar te maken.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa
a