Gemeente Oldenzaal


Notulen Adviescommissie Integratie d.d. dinsdag 12 mei 2009

Aanwezig: De heren Th.A.H. Verbeek (voorzitter), U. Etmekci (schuift later aan), B.H.G. Gering, A. Bingol, M. Ocakci, A. Atta en de dames G. Ada-Ontas, G.J.M. Vloothuis, S. Bölük en I. Eenjes Aanwezig namens de gemeente Oldenzaal: De heer B. Pantling Afwezig (met kennisgeving): De heer M. Verheijen Verslag: Mevrouw U.U. Voorhaar Tijd en locatie: 19.30 - 20.45 uur in de B&W-kamer van het stadhuis


1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder het nieuwe commis- sielid, mevrouw Bölük. Mevrouw Bölük geeft aan dat het kan voorkomen dat zij om gezondheids- redenen af en toe afwezig is. De voorzitter maakt hierover nadere afspraken met haar.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2. Vaststellen notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 10 maart 2009 Notulen
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de notulen wordt het volgende opgemerkt: Punt 3: mevrouw Vloothuis vraagt of het rapport m.b.t. de Wmo al is doorgestuurd. De heer Gering heeft het rapport per e-mail verzonden naar de commissieleden. Punt 4: De heren Tesfaye en Mumcu hebben nog niet gereageerd op de per e-mail gestelde vragen. De heer Mumcu heeft nog niet aangegeven waarom hij op 10 maart jl. afwezig was bij de vergadering van de adviescommissie. De voorzitter neemt hierover contact op met hen.

Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen. N.a.v. de actielijst wordt het volgende opgemerkt: De heer Atta stelt voor betrokken te worden bij de ontwikkeling van de webpagina van de advies- commissie op de website van Oldenzaal (www.oldenzaal.nl) zodra deze geactualiseerd is. De commissieleden stemmen hiermee in.
De heer Bingol vindt dat de commissie als adviesorgaan in de Stadsgids vermeld zou moeten staan. De heer Pantling zal intern navragen of de gemeente hierin initieert of dat de adviescom- missie dit zelf moet regelen.


3. Mededelingen
De voorzitter leest de brief voor van het college waarin mevrouw Eenjes wordt benoemd tot lid van de adviescommissie. De voorzitter benadrukt dat mevrouw Eenjes en de heer Verheijen niet op persoonlijke titel lid zijn van de adviescommissie, maar namens de stichtingen Palet c.q. Artikel 1 Overijssel.
De voorzitter meldt dat in het stadsmuseum in Almelo een expositie wordt gehouden over immigratie met als titel `Over het leven van Mehmet Dag'. Deze expositie duurt t/m 1 augustus a.s. Afgesproken wordt dat de adviescommissie de vergadering van 23 juni a.s. combineert met een bezoek aan deze expositie. De heren Bingol en Verbeek pakken de organisatie hiervan op en berichten de overige commissieleden hierover nader per e-mail. De heer Bingol zal de heer Dag uitnodigen om ook bij de excursie aanwezig te zijn. Stand van zaken vergoeding commissiedeelname: De heer Pantling meldt dat het ernaar uitziet dat de vergoeding er komt. De commissie kan uiteraard van een vergoeding afzien. De vergoed- ing geldt overigens alleen voor leden die op persoonlijke titel zitting hebben in de adviescom- missie, dus niet voor mevrouw Eenjes en de heer Verheijen. Voor de zomervakantie is hierover meer duidelijkheid (de hoogte en de ingangsdatum van de vergoeding moeten nog bepaald wor- den). De heer Pantling komt hier op terug. Adviescommissie Wmo: de heer Bingol meldt dat de herziening van de Awbz momenteel een hot item is; er gebeurt veel op dit gebied en de ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De wijzigingen hebben waarschijnlijk tot gevolg dat driekwart van de mensen die nu een indicatie
Notulen Adviescommissie Integratie d.d. 12 mei 2009

hebben, deze straks niet meer hebben. Daar zit naar verwachting een grote groep allochtonen bij. Zij zullen een beroep gaan doen op de Wmo-gelden, maar de gemeenten weten niet hoe ze deze grote groep moeten opvangen. De voorzitter geeft aan dat de adviescommissie integratie desgevraagd advies kan uitbrengen aan het college hierover. De heren Bingol en Gering zullen, als de situatie daar om vraagt, een concrete vraagstelling bij de adviescommissie neerleggen. De heer Gering meldt dat de adviescommissie Wmo zelf actiever gaat worden (ze gaat in overleg met de stichting welzijn ouderen en gaat huisbezoeken afleggen), omdat de commissie vindt, dat zij door de gemeente steeds (te) laat betrokken wordt bij belangrijke zaken. Stand van zaken werkgroep onderwijs en arbeid: mevrouw Vloothuis geeft aan dat de afspraak met de heer Van Baaden (P&O van de gemeente) nog gemaakt moet worden. De werkgroep maakt een verslag van het gesprek waarin de antwoorden op de geformuleerde vragen verwerkt worden. In dit kader wijst mevrouw Vloothuis op een bijeenkomst voor hoogopgeleide alloch- tonen met als doel uitwisseling van aansluiting van hoogopgeleide allochtonen bij werk. Afge- sproken wordt dat mevrouw Vloothuis het verslag van het gesprek met de heer Van Baaden en de informatie over de bijeenkomst naar mevrouw Voorhaar stuurt. Zij stuurt deze stukken mee met de notulen naar de adviescommissieleden.


4. Terugblik op de slotbijeenkomst `Niet de afkomst telt, maar de toekomst!' De adviescommissie is van mening dat de slotbijeenkomst zeer geslaagd was. Het was indrukwek- kend, ontnuchterend en vooroordelen wegnemend. De heer Pantling geeft aan dat het de bedoeling is om één à twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren.

Omrent het vervolg deelt de heer Pantling mee dat er een plan de campagne wordt opgezet voor de komende vier jaar, waarin kort en duidelijk wordt omschreven welke acties wanneer ondernomen worden en wanneer ze afgerond zijn. Dit actieplan wordt besproken in de adviescommissie voordat de acties worden uitgevoerd.
T.a.v. van `inburgering en werk' wordt al actie ondernomen. Bij Top-Craft vinden momenteel trainingen plaats voor medewerkers en teamleiders. Ook de directie zal een training ondergaan. De heer Pantling stelt de adviescommissie voor om een keer een training bij te wonen. T.a.v. `sport' wordt een enquête uitgezet onder de Oldenzaalse jeugd. Mevrouw Vloothuis meldt dat leerlingen van het Carmel College als onderdeel van het profiel `beweging, sport en management' sportdagen moeten organiseren. Wellicht is het een idee om deze jongeren hierbij te betrekken.


5. Concept jaarverslag 2008 van de adviescommissie integratie en concept aanbiedingsbrief aan het college
Het concept jaarverslag en de concept aanbiedingsbrief aan het college worden vastgesteld met een kleine aanvulling in de inleiding.
Het jaarverslag wordt naar het college en de fractievoorzitters gezonden. Het jaarverslag wordt t.z.t. op de webpagina geplaatst.


6. Voorstel vergaderschema voor de tweede helft van 2009 De volgende vergaderdata worden vastgesteld: 23 juni, 8 september en 24 november. Als de excur- sie op 23 juni a.s. doorgaat, zal de vergadering van 8 september bij de stichting Palet plaatsvinden.


7. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Eenjes neemt de plaats van mevrouw Vogelsang in (als lid en als contactpersoon) in de werkgroep `Wonen'.
Mevrouw Bölük neemt deel aan de werkgroep `Zorg'. De voorzitter maakt melding van een artikel in de TC/Tubantia over kinderen en sport, waaruit blijkt dat kinderen vaak niet kunnen deelnemen aan sport omdat de ouders dat niet kunnen betalen. Er ontstaat discussie over de vraag of hier onder allochtonen ook sprake van is. Geconcludeerd kan worden dat Oldenzaal voldoende mogelijkheden biedt aan huishoudens om deel te nemen aan sport of cultuur. Desondanks blijft dit een aandachtspunt voor de advies- commissie.
De heer Atta vraagt hoe het initiatief van de heer Bingol tot de opzet van een zorgboerderij voor allochtone ouderen is ontstaan. De heer Bingol legt kort uit hoe hij hiertoe gekomen is. De voorzitter meldt dat het subsidiebeleid in 2009 waarschijnlijk gewijzigd wordt. De heer Pantling beaamt dit en geeft aan dat de wijzigingen t.z.t. eerst in de adviescommissie besproken worden.

---
Notulen Adviescommissie Integratie d.d. 12 mei 2009

De voorzitter vraagt de heer Pantling hoeveel allochtone jongeren er opgeleid worden om een startkwalificatie te halen. Ook wil de voorzitter weten hoeveel jongeren er gaandeweg afhaken en hoe deze jongeren verder begeleid worden. Voor een antwoord op deze vraag zal de heer Pantling navraag doen.
De voorzitter stelt voor om de heer Han Sie uit te nodigen voor een afsluitende bijeenkomst van de adviescommissie in november/december. Afgesproken wordt dat de heren Gering en Verbeek de organisatie van deze bijeenkomst op zich nemen. Zij maken een opzet voor deze bijeenkomst. Indien in de tussentijd gerapporteerd moet worden aan de commissieleden, doen zij dit via e-mail.
De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en goede inbreng in de vergadering.

Actie- en besluitenlijst

Nr. Besproken Agenda- Aandachtspunt (AP) / Actie (A) / besluit (B) Uitvoering door d.d. punt

1. 10-03-09 2 AP: De webpagina van de adviescommissie inter- Dhr. Atta 12-05-09 actief maken.
2. 10-03-09 3 A: De heer Meso halverwege het project uitnodigen Dhr. Pantling in de vergadering om de stand van zaken te presenteren m.b.t. het project Stichting Studie- centrum Aramea.
3. 10-03-09 5. B: De vergadering van 23 juni a.s. wordt geheel Dhr. Verbeek/ geheel aan het onderwerp `inburgering'. Dhr. Pantling
4. 10-03-09 6. A: Agenderen voor het volgende overleg: Dhr. Pantling jaarverslag van Art. 1 Overijssel.
5. 10-03-09 6. B: De vergadering van 8 september a.s. wordt Dhr. Verbeek gehouden bij stichting Palet.
6. 12-05-09 1. A: Nadere afspraken maken omtrent deelname van Dhr. Verbeek mevrouw Bölük aan de adviescommissie.
7. 12-05-09 2. A: Contact opnemen met de heren Tesfaye en Dhr. Verbeek Mumcu omtrent de toegezonden vragen en de reden van afwezigheid van de heer Mumcu.
8. 12-05-09 2. A: Nachecken wie de gegevens voor de Stadsgids Dhr. Pantling aanlevert: initieert de gemeente of ligt de bal bij de adviescommissie zelf?
9. 12-05-09 3. A: Organiseren van de vergadering en excursie Dhr. Verbeek/ naar de expositie in Almelo op 23 juni. Dhr. Bingol
10. 12-05-09 3. A: De adviescommissie nader informeren over de Dhr. Pantling stand van zaken m.b.t. vergoeding voor adviescommissies.
11. 12-05-09 3. A: Verslag en informatie omtrent bijeenkomst voor Mw. Vloothuis hoogopgeleide allochtonen naar mevrouw Voorhaar sturen om te voegen bij de notulen van dit overleg.
12. 12-05-09 7. A: Navraag doen m.b.t. de vragen van de voorzitter Dhr. Pantling over de startkwalificatie voor allochtone jongeren.
12. 12-05-09 7. A: Organiseren van de afsluitingsbijeenkomst van Dhr. Verbeek/ de adviescommissie en de heer Han Sie hiervoor Dhr. Gering uitnodigen.


---