Woonbond


02-07-2009

Brede steun voor plannen corporatiebestel

Minister Van der Laan (WWI) krijgt brede steun in de Tweede Kamer voor zijn voorstellen voor vernieuwing van het corporatiestelsel. Dat bleek gisteren in een Algemeen Overleg van de Kamer met de bewindsman. Met instemming van de Kamer kunnen corporaties zich ook in de toekomst bezighouden met de brede zorg voor het wonen, dus niet alleen het bouwen en exploiteren van goedkope, maar ook iets duurdere huurwoningen, sociale koop en bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van buurten en wijken. De Kamer wil nog wel van de minister weten waar hij precies de grenzen wil trekken voor het zogeheten maatschappelijk vastgoed, maar iedereen was het erover eens dat er een duidelijke relatie moet zijn met het wonen en de leefbaarheid van buurt of wijk.

Het plan om het volledige toezicht op de woningcorporaties onder te brengen bij een volkshuisvestingsautoriteit, werd eveneens breed gesteund. Ook dat deze autoriteit tanden moet krijgen door zelfstandig te kunnen interveniëren en sancties toe te passen. De minister wilde echter niet zover gaan om alle interventiemogelijkheden in handen van de autoriteit te leggen. Als het gaat beleidsgevoelige zaken wil Van der Laan dat de minister zelf kan ingrijpen, om te zorgen dat er ook nog een rol is weggelegd voor de politiek. De politiek moet volgens de minister wel op enige afstand blijven, maar er wel staan. We zijn deze operatie immers begonnen om de verbinding van woningcorporaties met de maatschappij en de politiek weer te versterken, aldus Van der Laan in de Kamer.

De minister ging positief in op het voorstel van de Woonbond om belangrijke zaken voortaan te gaan regelen via sectorafspraken in plaats van branchecodes. Dat zijn afspraken van of met alle relevante sectorpartijen, waaronder de Woonbond. Op verzoek van de Kamer zal de minister onderzoeken of dit soort afspraken algemeen verbindend kunnen worden verklaard. De Woonbond krijgt hiermee een gelijkwaardige positie op landelijk niveau. Daarnaast drong de Kamer aan op spoed met de instelling van de landelijke geschillencommissie voor geschillen tussen huurdersorganisaties en hun verhuurder op grond van de Overlegwet.

De Kamer was minder gecharmeerd van de inzet van de minister richting Europese Commissie over de omvang van de doelgroep. De Kamer deelt de vrees van de Woonbond dat de corporatiesector daardoor ontoegankelijk wordt voor de middeninkomens. De minister probeerde de Kamer ter plekke voor te rekenen waarom deze vrees ongegrond is, maar hij kon de Kamerleden niet echt overtuigen. Hij moest de Kamer toezeggen geen onomkeerbare afspraken met Brussel maakt, zonder daarover eerst weer met de Kamer te spreken. De Kamer kondigde een motie aan die de toegang van de corporatiesector voor een brede doelgroep moet garanderen.