Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk VENW/IVW-2009/10026

Uw kenmerk Datum 2 juli 2009 -

Onderwerp Onderzoek OvV naar STS-gerelateerde treinongevallen Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

In mijn brief van 4 juni 20081, waarmee ik de Trendanalyse Spoorveiligheid 2007 aan uw Kamer aanbood, heb ik u gemeld dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een onderzoek zou instellen naar de Stop-Tonend-Sein (STS) gerelateerde treinongevallen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan.

De OvV heeft mij onlangs bericht dat zij meerdere facetten van de STS- problematiek heeft geïnventariseerd, waaronder het beveiligingssysteem ATB. Na kennisneming van de eerste resultaten van het onderzoek, heeft de OvV besloten eerst het effect af te wachten van de aanvullende maatregelen/systemen, waaronder ATB ­ verbeterde versie, die momenteel in uitvoering zijn. Het onderzoek is hiermee afgerond.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings


1 Kenmerk VENW/DGP/2008-5183
a

Pagina 1 van 1