European UnionIP/09/1070

Brussel, 2 juli 2009

EU biedt microfinancieringsfaciliteit van 100 miljoen euro voor werklozen om eigen bedrijf te starten

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuwe
microfinancieringsfaciliteit voorgesteld voor het verlenen van microkrediet aan kleine ondernemingen en aan mensen die hun baan hebben verloren en een eigen bedrijf willen starten. In eerste instantie wordt een budget van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, waardoor in het kader van een gezamenlijk initiatief van internationale financiële instellingen en met name van de Europese Investeringsbank (EIB) Groep meer dan 500 miljoen euro zou kunnen worden gemobiliseerd. De nieuwe faciliteit is een van de acties die in de Mededeling van de Commissie "Een gezamenlijk engagement voor de werkgelegenheid" van 3 juni is aangekondigd (zie IP/09/859 en MEMO/09/259 ).

"Door de economische crisis gaan dit jaar in de EU 3,5 miljoen banen verloren. Door de financiële crisis zijn de kredieten opgedroogd voor degenen die hun eigen bedrijf willen starten of opzetten", aldus commissaris voor Werkgelegenheid en sociale zaken Vladimír Spidla. "In de huidige recessie willen we werklozen door een gemakkelijker toegang tot kredieten nieuwe kansen bieden voor het opzetten of ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten. En we willen de verdere ontwikkeling van kleine ondernemingen bevorderen ondanks de crisis. Dit helpt bij het scheppen van nieuwe banen. De EU kan een werkelijke meerwaarde bieden door in samenwerking met de EIB Groep zoveel mogelijk geld te mobiliseren en meer mensen de kans te geven hun droom om ondernemer te worden waar te maken."

De huidige economische crisis is begonnen als een financiële crisis veroorzaakt door ernstige liquiditeitsproblemen: banken verstrekten elkaar geen leningen meer en stopten eveneens met leningen die het bedrijfsleven nodig heeft om zaken te doen en banen te scheppen. De nieuwe microfinancieringsfaciliteit is bedoeld om het makkelijker te maken voor mensen die, in de huidige tijd van verminderde kredietverlening, moeilijkheden zouden kunnen ondervinden bij het verkrijgen van middelen voor het starten van een bedrijf.

Werknemers die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen en hun eigen bedrijf willen opzetten, krijgen betere toegang tot middelen en kunnen profijt trekken van aanvullende steunmaatregelen zoals mentorschap, opleiding en coaching. Kansarmen, waaronder jongeren, die een eigen bedrijf willen starten of verder ontwikkelen, kunnen ook profijt trekken van garanties en hulp krijgen bij het opstellen van een ondernemingsplan.

Met een budget van aanvankelijk 100 miljoen euro kan naar verwachting in samenwerking met internationale financiële instellingen zoals de EIB Groep meer dan 500 miljoen euro worden gemobiliseerd. Hiermee zouden in de komende periode (maximaal acht jaar) ongeveer 45.000 leningen kunnen worden verstrekt. Bovendien maakt de mogelijkheid om bij het Europees Sociaal Fonds een rentekorting op leningen aan te vragen het makkelijker voor mensen om toegang tot financiële middelen te krijgen.

In de EU wordt onder microkrediet verstaan: leningen tot 25.000 euro. Microfinanciering is speciaal bestemd voor micro-ondernemingen, die minder dan tien mensen in dienst hebben (91% van alle Europese ondernemingen), en voor werklozen of inactieven die zelfstandig ondernemer willen worden maar geen toegang hebben tot de traditionele bankdiensten. In Europa begint 99% van de starters een micro-onderneming of kleine onderneming en een derde daarvan wordt gestart door mensen die werkloos zijn.

Het voorstel van de Commissie wordt besproken in het kader van de medebeslissingsprocedure door de EU-lidstaten bij de Raad (SGM: stemming bij gekwalificeerde meerderheid) en het Europees Parlement. De Commissie verwacht dat de nieuwe
"Progress-microfinancieringsfaciliteit" in 2010 operationeel zal zijn.

Achtergrond

Als onderdeel van het antwoord van de EU op de crisis zijn in mei op de Voorjaarsraad en de Werkgelegenheidstop in Praag drie prioriteiten vastgesteld: werkgelegenheid behouden, banen scheppen en de mobiliteit bevorderen. In vervolg op deze gemeenschappelijke inspanningen heeft de Commissie op 3 juni "Een gezamenlijk engagement voor de werkgelegenheid" voorgesteld om de samenwerking tussen de EU en de lidstaten en tussen de Europese sociale partners op het gebied van deze drie prioriteiten te versterken. Het voorstel van vandaag is een van de op 3 juni uiteengezette initiatieven.

Nadere informatie

Voorstel voor Europese microfinancieringsfaciliteit en begeleidend document

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furt herNews=yes

De website van de Europese Commissie over de sociale gevolgen van de crisis

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=736

Een gezamenlijk engagement voor de werkgelegenheid

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=514&furt herNews=yes