Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


1

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 De voorzitter van de Tweede Kamer 2500 BJ Den Haag der Staten-Generaal www.minocw.nl Postbus 20018

2500 EA 'S GRAVENHAGE
Onze referentie 136248

Datum 2 juli 2009
Betreft Stand van zaken Sweelinck Academie

Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer van 10 juni 2009 heb ik de toezegging gedaan dat ik de stand van zaken zou melden met betrekking tot de Sweelinck Academie te Amsterdam. Dit in relatie tot eerdere vragen hierover van het lid Van Vroonhoven-Kok (CDA) met kenmerk 2070811500. Met deze brief kom ik mijn toezegging na.
De Sweelinck Academie is het voortraject binnen het Sweelinck conservatorium (onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). In totaal zijn er in Nederland negen hogescholen met een voortraject muziek en/of dans.

Met betrekking tot de voortrajecten muziek en dans volg ik een generieke benadering. Ik heb geen aparte gesprekken gevoerd met de Sweelinck Academie over hun plannen voor een topopleiding.

Over de voortrajecten muziek en dans heb ik het afgelopen jaar uitgebreid en intensief met het veld gesproken. Daarbij zijn zowel ouders, leerlingen, opleidingen als culturele instellingen aan het woord gekomen. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat:

· er betere afspraken moeten worden gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de voortrajecten (voortgezet onderwijs of kunstvakinstelling);

· er vooral bij ouders behoefte is aan een betere informatie- voorziening (bijvoorbeeld een website);
· er een structurele oplossing moet komen voor de tegemoetkoming in de kosten voor ouders;

· er een kwaliteitsimpuls nodig is om de voortrajecten beter op de beroepsopleiding en het beroepenveld te laten aansluiten.

Met ingang van het studiejaar 2009-2010 is via de HBO-raad een website beschikbaar waarop ouders en leerlingen alle relevante informatie kunnen vinden.

Voor het jaar 2008 is als tijdelijke oplossing een bedrag van ongeveer 900.000 ter beschikking gesteld, gelijkelijk verdeeld over alle opleidingen met een voortraject. Dit geld wordt gebruikt om te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten aan ouders en voor een eerste kwaliteitsimpuls van de voortrajecten.

a
na 1 van 2 Pagi

Met de HBO-raad en het sectoraal adviescollege kunstvakonderwijs voer ik Datum overleg over een structurele oplossing. Daarbij kijk ik naar wat er op andere terreinen, bijvoorbeeld de sport, aan talentstimulering wordt gedaan. Ik wil mij Onze referentie richten op het creëren van de randvoorwaarden waaronder instellingen voor hoger onderwijs, culturele sectoren en scholen samen het Nederlands toptalent de beste kansen kunnen bieden.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

Pagina 2 van 2