Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2009Z13051

Vragen van het lid Van Hijum (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt- Vliegenthart, over het bericht van het Bestuur Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf "OOM stelt met onmiddellijke ingang de saldi per 18 juni 09.00 uur op 0 euro". (Ingezonden 2 juli 2009)


1
Heeft u kennisgenomen van een recent persbericht d.d. 8 juni 2009 van het Bestuur Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf "OOM stelt met onmiddellijke ingang de saldi per 18 juni 09.00 uur op 0 euro"? 1)


2
Kunt u aangeven in hoeverre het juridisch legitiem is dat een O&O-fonds met onmiddellijke ingang een reglementaire stop afkondigt? Hoe verhoudt zich deze stop tot de wettelijke afdracht die werkgevers aan een O&O-fonds verplicht zijn terwijl daar van 18 juni 2009 tot 1 januari 2010 geen `teruggave' van middelen tegenover staat ten aanzien van kosten van opleidingen en cursussen voor werknemers?


3
Hoe beoordeelt u het feit dat werkgevers die al scholingsverplichtingen zijn aangegaan - door reeds gestarte opleidingen en cursussen - in onzekerheid verkeren of ze deze scholingsinzet nog wel gefinancierd krijgen van hun O&O-fonds?


4
Deelt u de mening dat deze onzekerheid ook in de toekomst wel eens gevolgen kan hebben voor het draagvlak van scholingsinzet van werkgevers van metaalverwerkingsbedrijven?


5
Hoe verhoudt zich deze reglementaire stop tot de urgentie van scholing dat het kabinet in haar aanvullend beleidskader coalitieakkoord in het kader van de economische crisis heeft aangekondigd als `Het kabinet zet alles op alles om via scholing en andere middelen, zoals kennis en innovatie, zoveel mogelijk mensen bij het arbeidsproces betrokken te houden; om sociale redenen, maar ook met het oog op de toekomstige behoefte van de arbeidsmarkt'?


1) Website van OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) http://oom.nl/OOM.Website/TemplateOne.aspx?RID=2147483479&Mode=live