Gemeente Rotterdam

Deze week heeft het college van B&W de Sociale Strategie vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. De strategie is opgesteld als instrument om Rotterdam sociaal sterker te maken.

Ambitie is dat Rotterdam in 2020 een 7,1 scoort in de sociale index. De sociale strategie is geformuleerd in samenhang met de Stadsvisie 2020, de economische visie en de veiligheidsaanpak. Binnen het sociale domein wordt prioriteit gegeven aan talentontwikkeling, participatie en binding.

De Sociale Strategie onderscheidt verschillende doelgroepen op basis van hun maatschappelijke situatie. Per onderscheiden doelgroep wordt een aanpak ontwikkeld. De strategie is de basis voor het in het najaar verschijnende Vijfjarenactieprogramma Sociaal 2010-2014. In dit actieprogramma ligt de focus voor de komende jaren op talentontwikkeling en jeugd. Centraal staan hierbij: taalvaardigheid (van kinderen èn ouders), opleiding en toeleiding naar werk. De Sociale Strategie wordt de komende maanden door middel van digitale consultatie voorgelegd aan een aantal sleutelfiguren van Rotterdamse maatschappelijke organisaties. In het najaar wordt de strategie definitief vastgesteld. Dan wordt ook een vijfjarenprogramma ontwikkeld waarover in december besloten wordt.

De afgelopen jaren zijn vele sociale projecten en programma's uitgevoerd, vaak met een goed resultaat. Rotterdam steeg dit jaar in de sociale index van een 5,8 naar een 6. Burgemeester Aboutaleb noemde dit een "mooi, maar broos resultaat". Het college ziet vooruitgang in de stad, maar vindt het nog niet snel genoeg gaan. Met de Sociale Strategie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma wil zij het beleid voor de komende vijf jaar verder aanscherpen, focus aanbrengen en het sociale domein meer verbinden met de domeinen fysiek, economie en veilig.

Bron: Bestuursdienst, 02-07-2009