Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


1

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 der Staten-Generaal 2500 BJ Den Haag Postbus 20018 www.minocw.nl
2500 EA Den Haag

Onze referentie BVE/Stelsel/128874

Bijlagen
---

Datum 1 juli 2009
Betreft Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo

In mijn brief van 4 december 2008 aan uw Kamer (Kamerstuk 2008-2009, 31567, nr. 25) heb ik u een plan toegezegd waarin staat hoe het budget dat beschikbaar is voor intensivering van taal- en rekenonderwijs in het mbo, wordt ingezet. Hierbij gaat het onder meer om de extra middelen die als gevolg van de motie Spies en Spekman (Kamerstuk 2008/2009, 31567, nr. 20) voor taal en rekenen beschikbaar zijn gekomen uit het participatiebudget ( 50 miljoen vanaf 2010).

In de bijlage treft u dit "Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo" aan, dat een looptijd van vier jaar (2010 ­ 2013) heeft. In dit plan beschrijf ik hoe het budget voor intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo wordt ingezet, welke prestatie daarvoor van de mbo-instellingen wordt verwacht en welke ondersteuning aan de instellingen wordt geboden. Deze aanpak voor de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo past binnen de sectoroverstijgende aanpak zoals ik deze met collega Dijksma beschrijf in de brief "Voortgang doorlopende leerlijnen taal en rekenen" van 20 februari 2009 (Kamerstuk 2008-2009, 31332, nr. 7).

Ik zal het implementatieproces zorgvuldig monitoren. Samen met de instellingen werk ik met kracht aan de verhoging van de taal- en rekenprestaties in het mbo.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

a
na 1 van 1 Pagi