Rapport Nederlands drugsbeleid

Persbericht | 02-07-2009

Het Nederlandse drugsbeleid voldoet goed aan de doelstelling van beperking van schade voor de gezondheid van gebruikers. Op onderdelen is het beleid echter dringend toe aan wijziging. Dit staat in het rapport `Geen deuren maar daden, nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid' dat vandaag is aangeboden aan minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van BZK.

De commissie, onder leiding van Van de Donk (voorzitter WRR), is in februari 2009 ingesteld in opdracht van de ministers van VWS, Justitie en BZK.

De commissie geeft in het rapport aan dat verbeteringen in het drugsbeleid dringend noodzakelijk zijn.

In een reactie zei minister Klink vandaag dat het kabinet besloten heeft in september een hoofdlijnenbrief met een nieuwe visie op het drugsbeleid aan de Tweede Kamer te sturen. Daarin wordt dan aangegeven welke kant het kabinet op wil en wat er met de adviezen wordt gedaan. Na het overleg met de Tweede Kamer wordt deze visie vervolgens uitgewerkt in een actieprogramma.

De commissie schrijft in haar rapport dat het gebruik van drugs en alcohol door minderjarigen veel sterker dan nu moet worden tegengegaan. Verder moeten coffeeshops terug naar waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren: verkooppunten voor de bediening van lokale gebruikers.

In het rapport staat ook dat de ontwikkeling op de illegale drugsmarkten en de daaraan gekoppelde bedreiging van de samenleving door de georganiseerde misdaad vraagt om een sterkere, meer consequente en breder ingezette bestrijding.

Het drugsbeleid verdient een meeromvattende vorm van permanent monitoren en er dient systematischer te worden gehandhaafd. Dat vereist een duidelijkere en meer alerte, integrale politieke sturing.

De `drugsautoriteit' die de commissie voorstelt moet voorkomen dat ook in de toekomst weer sprake is van een gebrekkig onderhoud van het beleid. De veelheid van lokale initiatieven om te komen tot enige vorm van regulering van aanvoer in besloten coffeeshops vereist een helder landelijk beleidskader en een systematische vorm van wetenschappelijke evaluatie.

Het rapport wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Gelijktijdig gaan er nog drie andere studies over drugs naar de Kamer.

Het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van Justitie hebben het Nederlandse drugsbeleid geëvalueerd. Uit deze studie komt naar voren dat het gebruik van drugs in het laatste decennium gestabiliseerd is. Rondom cannabisgebruik dienden zich problemen aan die aandacht vragen. Verder blijft het Nederlandse coffeeshopbeleid in zowel binnen- als buitenland een controversieel thema. Internationale waardering is er voor de actieve opstelling van Nederland in internationale samenwerkingsverbanden.

Het rapport `Ranking van Drugs' van het RIVM maakt een vergelijking van de schadelijkheid van drugs. In opdracht van VWS heeft het RIVM een risico-evaluatie uitgevoerd naar de schadelijkheid van drugs, tabak en alcohol. Alcohol, tabak, heroïne en crack scoren hoog op schadelijkheid terwijl paddo's, lsd en khat relatief laag scoorden.

Tot slot is er de Risicoschatting cannabis 2008 van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs. De onderzoekers geven hierin aan dat er meer preventieve interventies en voorlichting nodig zijn om de potentiële gevaren van cannabisgebruik duidelijk te maken.

Alle vier rapporten worden aangeboden aan de Tweede Kamer en zijn te downloaden op www.minvws.nl.

Meer informatie


* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport