Gemeente Brummen


BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 juni 2009, nr. 27 Openbaar

Leden
Burg. : N.E. Joosten
Secr. : E.V. Schmitz
Weth. I: E. van Ooijen
Weth. III: G. van Klinken
Weth. IV: M. Aartsen-den Harder

Volgnr Reg.nr. code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing
1. Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 30-06-09 Vastgesteld. juni 2009


2. BW09.0152/AR ADV3 SL Wijs met groen en grijs, afsluiting projectfase twee 30-06-09 Conform advies. Voorstel:
1. Kennisnemen van de aanvullende verslaglegging op de rapportage "van Project naar Prachtwijk". Procedure ­ B&W ­ Raad


3. BW09.0192/AR ADV1 SL Privacy-convenant huiselijk geweld Veluwe - IJssel 30-06-09 Conform advies. Voorstel:
1. Instemmen en ondertekenen van het privacy-convenant huiselijk geweld Veluwe ­ IJssel. Procedure ­ B&W


4. BW09.0194/AR Info1 SL Eerste jaarevaluatie coördinatie mantelzorg 30-06-09 Conform advies. Kennis nemen van:
1. Eerste jaarevaluatie regionale coördinatie voor ondersteuning aan mantelzorgers in de Oost ­Veluwe. Procedure ­ B&W


5. BW09.0196/AB ADV3 Staf Rampenplan en deelplannen 30-06-09 Conform advies. Voorstel:
1. Het geactualiseerde rampenplan en de daarbij horende geactualiseerde gemeentelijke deelplannen vaststellen. Procedure ­ B&W ­ Raad t.k.n.

-2-

Volgnr
Reg.nr. code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing
6. BW09.0198/BvK ADV3 SL Vorming team Publieksservice en herbepaling formatie 30-06-09 Conform advies. Voorstel:
1. In te stemmen met de vorming van een team Publieksservice als onderdeel van afdeling Samenleving conform bijgaande nota van de projectgroep.
2. In te stemmen met de volgende punten: a. Indien mogelijk binnen de nieuw vast te stellen formatie de openstellingtijden Receptie/telefoon uitbreiden op maandag tot en met donderdag tot 17.00 uur, ingaande 1 september 2009, overige openstellingtijden (balie Publieksservice en locatie Eerbeek) niet wijzigen. b. Formatie Publieksservice vaststellen op 7,14 fte. c. Functies team Publieksservice vaststellen conform het in de bijlage opgenomen overzicht. Procedure ­ B&W ­ Raad t.k.n.


7. BW09.0197/EA ADV3 Ruimte Vestiging voorkeursrecht Centrumplan Eerbeek 30-06-09 Conform advies. Voorstel:
1. Te besluiten de raad, in ontwerp, voor te stellen op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn; de gronden zijn vermeld op de bij dit voorstel behorende tekening (nummer B- 09-007a, d.d. 10 juni 2009) en de bij dit voorstel behorende lijst van percelen.
2. Het ontwerpraadsbesluit voor een periode van zes weken voor zienswijzen ter visie te leggen.
3. Op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn; de gronden zijn vermeld op de bij dit voorstel behorende tekening (nummer B-09-007a, d.d. 10 juni 2009) en de bij dit voorstel behorende lijst van percelen, zulks voor een periode van drie maanden;
4. Na de tervisielegging als bedoeld onder 2 een definitief voorstel aan de raad voor te stellen. Procedure ­ B&W ­ Raad

-3-

Volgnr
Reg.nr. code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing
8. BW09.0189/JWB ADV3 B SL Lokale educatieve agenda 25-06-09 Conform advies. Voorstel:
1. Vaststellen van de nota Lokale Educatieve Agenda.
2. Wethouder M. Aartsen-Den Harder machtigen om de nota op 9 juli 2009 tijdens het OOGO-overleg te ondertekenen. Procedure ­ B&W ­ Raad


9. BW09.0188/CH ADV1 B Ruimte Vergunning tijdelijke verhuur leegstandwet 25-06-09 Conform advies. Voorstel:
1. De woningen Troelstralaan 43, Voorsterweg 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 en 69 en Buurtweg 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 en 30 aan te wijzen om binnen afzienbare tijd te slopen en in principe besluiten dat deze woningen onder de Leegstandwet verhuurd kunnen worden. De leegstandvergunning te verlenen voor de woning Troelstralaan 43 (met een maximale kale huurprijs van 500,-- per maand) en voor de woning Voorsterweg 69 (voor een maximale kale huurprijs van 275,-- per maand) voor een periode van maximaal 2 jaar, ingaande 1 juli 2009. Voor de woningen Voorsterweg 55, 57, 59, 61, 63 en 67 en Buurtweg 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 en 30 dient de WSB per woning nog een aanvraagformulier in te dienen. Na een ambtelijk akkoord over dit formulier, wordt de vergunning verleend voor een periode van maximaal 2 jaar (met een maximale huurprijs van 275,-- per maand) ingaande op de dag dat de vergunning verleend wordt. Procedure
- B&W