Provincie Noord-Holland

Datum

2-7-2009

Onderwerp

Concept Programma van Eisen voor openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek vastgesteld

H. Wijker

Op 30 juni hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Concept Programma van Eisen voor het openbaar vervoer in de Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

Het concept wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en aan consumentenorganisaties. Nadat GS in december het definitieve Programma van Eisen vaststellen, start de aanbesteding en kunnen vervoerbedrijven hun offertes inleveren. Half 2010 wordt bekend wie het openbaar vervoer tussen 2011 en 2019 in de Gooi en Vechtstreek gaat uitvoeren.

In januari zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de aanbesteding door Gedeputeerde Staten vastgesteld in de hoofdlijnennotie. Deze hoofdlijnennotitie is vervolgens besproken met Provinciale Staten, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, consumentenorganisaties en vervoersbedrijven. Het Concept-Programma van Eisen is een uitwerking van de hoofdlijnennotitie, waarbij rekening is gehouden met de reacties die op deze hoofdlijnennotie zijn gegeven.

Minimale eisen, maximaal aanbod
De provincie beschrijft in haar Programma van Eisen waaraan het openbaar vervoer ten minste moet voldoen en hoeveel geld zij daarvoor beschikbaar stelt. Tijdens de aanbestedingsprocedure worden de aanbieders uitgedaagd om zowel kwalitatief als kwantitatief een zo maximaal mogelijk aanbod te doen. De provincie verwacht dat door de druk van de concurrentie er daadwerkelijk meer aangeboden zal worden dan in het programma van eisen wordt omschreven.

Regionetlijn Hilversum Huizen - Amsterdam
Het concept-Programma van Eisen beschrijft een groot deel van het toekomstige buslijnennet in Gooi en Vechtstreek. Het grootste deel van de bestaande lijnen blijft gehandhaafd, hoewel routes en frequenties soms wijzigen. De provincie zet fors in op een Regionetlijn Hilversum Huizen Amsterdam met comfortabel materieel en een zitplaatsgarantie, ook in de spits.

Gratis als de OV-chipkaart niet werkt
Het concept-Programma van Eisen bevat ook een aantal elementen die nieuw zijn voor het openbaar vervoer in Noord-Holland. Zo eist de provincie dat reizigers gratis kunnen reizen als onverhoopt de chipkaartappartuur defect is. In de bussen wordt niet alleen informatie verstrekt over haltes en reistijden, maar ook over aansluitende bussen en treinen. Op die manier wordt het reizen met het openbaar vervoer nog eenvoudiger.

Dal- en spitstarieven
Vanaf 2013 wordt tariefdifferentiatie ingevoerd. Dit betekent hogere tarieven in de spits en lagere tarieven in de dalperiode. De vervoerders zien tariefdifferentiatie als een goed instrument om het aantal reizigers te vergroten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de gemiddelde spitsreiziger voor het openbaar vervoer kiest wanneer dat snel, betrouwbaar en comfortabel is. De prijs is voor hem niet doorslaggevend. In de daluren blijkt een lagere prijs wel meer reizigers te trekken. Behalve meer reizigers betekent tariefdifferentiatie ook meer inkomsten voor de vervoerder. Die zijn nodig omdat de kostprijs van het busvervoer de laatste jaren behoorlijk gestegen is door o.a. stijgende brandstof- en loonkosten. Zonder de extra inkomsten uit tariefdifferentiatie zou er minder busvervoer kunnen worden aangeboden.

Concept Programma van Eisen Toelichting