Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vragen over uitwerking van het aalplan

02 juli 2009 - kamerstuk

Kamerbrief waarin de minister nader uitweidt over het aalbeheerplan, dat onder meer het `over de dijk zetten' van 157 ton schieraal behelst. De EU beslist mee over de effectiviteit van het plan.

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 2 juli 2009
Betreft Vragen van het lid Dibi (Groenlinks) over uitwerking van het aalplan Pagina 1 van 3
Visserij
Beleidscluster
Prins Clauslaan 8
2595 AJ DEN HAAG

Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
www.minlnv.nl
Onze referentie
Viss09/2333
Uw referentie
2009Z10774
Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Dibi (Groenlinks) inzake de uitwerking van het aalplan.

1
Kent u het bericht 'Beroepsvissers werken aan schieraalverhuizing? 1) Ja.

2
Is het waar dat van de 157 ton schone schieraal die de Combinatie van Beroepsvissers over de dijk willen zetten slechts 50 ton schone schieraal vrouwelijk is, en 107 ton ongesorteerde schieraal uit sommige, soms zeer vervuilde gebieden zoals het Twentekanaal? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?
Conform de motie Koppejan c.s. (Vergaderjaar 2008-2009, 29675, nr. 72) heeft de Combinatie van Beroepsvissers een plan uitgewerkt om 157 ton schieraal uit te zetten. Hiervan zal ten minste 50 ton afkomstig zijn uit "schone" gebieden. De rest (107 ton) is afkomstig uit een groot aantal wateren waarvan de bodem op sommige locaties verontreinigd is met dioxinen, pcb's en zware metalen. Anders dan voor rode aal zijn er geen uitgebreide gegevens beschikbaar voor de gehalten aan contaminanten in schieraal. Ik ben voornemens de komende periode hier gericht onderzoek naar te doen.
3
Is het waar dat er aal bij zit die zo vervuild is dat die niet op de markt mag komen en de kans dat deze aal succesvol reproduceert dus miniem is? Zo ja, deelt u onze mening dat het aalplan hierdoor bij voorbaat gedoemd is te mislukken? Uit onderzoek blijkt inderdaad dat niet alle aal die in Nederland in het wild gevangen wordt voldoet aan de Europese productnorm voor dioxinen en dioxine-achtige PCB's. Dit betreft met name het gebied van de grote rivieren. Deze norm is gesteld om de voedselveiligheid te garanderen.
Visserij
Beleidscluster
Datum
2 juli 2009
Onze referentie
Viss09/2333
Pagina 2 van 3
In wetenschappelijke kringen is echter nog veel discussie in hoeverre geaccumuleerde contaminanten effect hebben op het voortplantingssucces van schieraal. De uittrekdoelstelling zoals opgenomen in de Europese aalverordening maakt om deze reden dan ook geen onderscheid naar de kwaliteit van de aal. Ik ben van mening dat het plan waar de Combinatie van Beroepsvissers nu aan werkt wel degelijk een bijdrage kan leveren aan het herstel van de aalstand. De voorgestelde aanpak biedt in ieder geval mogelijkheden om op de kwaliteit te sturen.

4
Is het waar dat de vissers die niet mee willen doen met het aanleveren van schieraal alsnog een twee maanden durend vangstverbod opgelegd krijgen? Zo ja, om hoeveel vissers zal dit gaan en wat betekent dit voor de houdbaarheid van het aalplan? Voor vissers die niet bijdragen aan de uitzet van schieraal in de maanden september en oktober geldt een vangstverbod. Zij mogen geen gebruik maken van aalvistuigen. Voor zover mij bekend, gaat dit om een klein aantal.

5
Hoe kan het dat deze vissers dit een aantrekkelijker alternatief lijkt, terwijl de Combinatie van Beroepsvissers zo stellig was dat op- en afbouw van de netten meer tijd zou vergen en voor de vissers welhaast ondoenlijk was? Hoe wordt dit gecontroleerd en gehandhaafd? Het is inderdaad zo dat voor sommige vissers een vangstverbod van 2 maanden aantrekkelijker is dan bijdragen aan het uitzetten van schieraal, omdat de beschikbare financiële middelen maar voor een deel de gederfde inkomsten compenseren. Dit geldt voornamelijk voor vissers die hun hoofdinkomen uit andere visserij dan de aalvisserij halen, of voor vissers die in de periode van het vangstverbod andere inkomsten (buiten de visserij) hebben. De AID zal erop toezien dat het visverbod gehandhaafd wordt.
6
Is het waar dat de hoeveelheid aal die de vissers niet vangen in mindering zal worden gebracht op de te leveren 157 ton? Hoe worden deze hoeveelheden bepaald? Wat betekent dit voor de hoeveelheid schieraal die uit kan zwemmen naar de Sargassozee? Dit is thans nog niet aan de orde. Eerst zal de goedkeuring van de Europese Commissie moeten worden afgewacht.

7
Kan dit in theorie betekenen dat als een x aantal vissers twee maanden stopt met vissen de rest niks over de dijk hoeft te zetten? Moet u deze wijziging van het aalplan goedkeuren? Zo nee, waarom niet?
In het Nederlandse aalbeheerplan heb ik aangegeven dat bij een visverbod in de maanden september en oktober er ongeveer 200 ton schieraal niet gevangen zal worden. Circa 20% zal de zee niet kunnen bereiken vanwege migratiebarrières, predatie etc., daarom moet er
157 ton worden uitgezet. Wat dit betekent indien er enkele vissers niet meewerken aan de uitzet, heb ik verwoord bij antwoord 6. Ik werk momenteel aan een wettelijke regeling waarin de eisen die worden gesteld aan het uitzetten van schieraal worden opgenomen. De uiteindelijke vorm van de regeling is mede afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken die momenteel worden gevoerd met de Europese Commissie. Visserij
Beleidscluster
Datum
2 juli 2009
Onze referentie
Viss09/2333
Pagina 3 van 3

8
Wat is, gelezen het voorgaande, uw oordeel over de betrouwbaarheid van de Combinatie van Beroepsvissers als partner als het gaat om het herstel van de palingstand? Ik heb geen twijfels over de betrouwbaarheid van de Combinatie van Beroepsvissers, maar de wettelijke aalregeling voorziet wel in een mogelijkheid om, indien blijkt dat de Combinatie er niet in slaagt de 157 ton schieraal uit te zetten, ik aanvullende maatregelen kan nemen.

9
Hoe oordeelt u over de vraag van milieu- en natuurorganisaties aan eurocommissaris Borg om de Nederlandse invulling van het aalherstelplan kritisch te bekijken? Wanneer verwacht u een reactie van de commissie?
Het verzoek van milieu- en natuurorganisaties aan Commissaris Borg, om het Nederlandse aalbeheerplan kritisch te bekijken, is de verantwoordelijkheid van betrokken organisaties. Ik ga ervan uit dat de Europese Commissie de beheerplannen van alle lidstaten op een zorgvuldige wijze zal beoordelen. Verder verwijs ik u naar mijn brief van 26 juni jl. aan uw Kamer.

10
Bent u bereid de palingvisserij alsnog voor enkele maanden te stoppen indien blijkt dat een substantieel aantal vissers niet wil deelnemen aan het huidige voorgestelde aalplan, of als eurocommissaris Borg het Nederlandse aalherstelplan onvoldoende vindt? Zo nee, waarom niet en hoe wilt u dan voldoen aan de eisen van het Europese aalherstelplan? Ik heb uw Kamer al bij brief van 26 juni jl. geïnformeerd over het recente gesprek dat ik heb gehad met Commissaris Borg. Ik werk samen met de Europese Commissie naar een spoedige goedkeuring van het Nederlandse Aalbeheerplan. Indien dit aan de orde is, zal ik het plan zodanig bijstellen dat ik tegemoet kom aan de kritiek van de Commissie. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

1) Visserijnieuws.nl, 1 mei 2009
http://www.visserijnieuws.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=14465&Itemid =2